Harku vald

reform.ee
Menüü

Harku valla Re-Start:

Konkreetsete tegude ja uue mõtteviisi juurutamisega loome koos elanikega kõigile parema homse ja ülehomse.

Paremini hoitud juhtimine

Viime valla juhtimise kvaliteedi uuele tasemele. Kuigi volikogu saab mandaadi neljaks aastaks, siis ulatub otsuste mõju palju kaugemale – seega peame lahendusi pakkudes silmas pikka perspektiivi. Arvestame elanikega ja kaasame kogukondi.

Paremini hoitud haridus

Eesti parimat haridust pakkuda lubaval vallal tuleb panustada selle lubaduse sisusse. Iga laps Harku vallas peab saama võimaluse käia kodulähedases lasteaias ning algkoolis. Valla haridusvõrk peab toetama laste õppimist koduvallas vähemalt põhikooli lõpuni. Ühtlasi peab haridusvõrk tagama mitmekülgsed valikuvõimalused, et igale lapsele oleks olemas sobiv õppeasutus ning vajalik personaalne lähenemine. Haridusvõrgu kujundamisel lähtume demograafilistest prognoosidest, parimatest meetoditest ja uuringutest.

Paremini hoitud majandus

Harku vald on majanduslikus mõttes edukas vald. Ressursse tuleb kasutada õigesti ja tulevikku vaatavalt, et valla pakutavad teenused ja võimalused tooksid kasu igale vallas elavale inimesele. Olgu vajaminevaks siis lasteaed, töökoht või taristu. Soodustades töökohtade loomist Harku vallas, vähendame siinsete elanike keskkonnajalajälge, edendame kohalikku majandustegevust ja tugevdame piirkonna konkurentsivõimet soodsa majanduskeskkonna loomisega.

Paremini hoitud noorsootöö ja huviharidus

Valla lastel ja noortel peavad olema oma vallas võimalused mitmekülgseks arenguks, õppekavavälisteks tegevusteks, huvihariduses või -tegevuses osalemiseks ning täiendõppeks.

Paremini hoitud kultuur ja sport

Kultuur ja sport on kogukondade vundamendikivid, mis peavad olema kättesaadavad igale vallaelanikule. Inimesel peab olema vanusest või majanduslikest võimalustest olenemata võimalik tegeleda spordiga ja saada osa erinevatest kultuuriüritustest. Mitmekesised tervisespordivõimalused parandavad inimeste tervist ning kultuuri kättesaadavus erinevatele eagruppidele suurendab ühtekuuluvustunnet koduvallaga.

Paremini hoitud elukeskkond ja sotsiaalne kaitse

Peame tähtsaks pika mõjuga tegevusi meie elukeskkonnas, mis garanteerivad selle, et meie järeltulevatel põlvedel on Harku vallas hea elada. Hoiame ja toetame meie eakaid ja erivajadustega inimesi. Toetame Harku vallas tänapäevase ja rohelise mõtteviisi ja tegutsemise juurutamist ning jätkusuutlikku viljelemist. Panustame riiklike arengukavade loomisse ja järgime, et seejuures arvestataks meie koduvalla looduse huvidega.

Keskkond

Sotsiaalne kaitse

Energia

Looduskeskkond

Jäätmemajandus

Harku valla avalik ruum

Transport ja teed

Muu

Vaata kandidaate