Harku vald

reform.ee
Menüü
136

Katrin Krause

Harku vald on olnud minu koduks 18 aastat. Enam kui pool sellest ajast olen aktiivselt valla arengusse panustanud, olles aastatel 2013−2017 Harku vallavolikogu ning aastatel 2013−2020 vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni liige.

Minu volikokku kandideerimise eesmärk on rakendada oma teadmisi ja kogemusi koduvalla arendamiseks. Soovin jätkuvalt panustada haridus-, spordi-, kultuuri- ja noorsootöö valdkonna edendamisse ning vaba aja veetmise taristu rajamisse Harku valla kõikides piirkondades. Oluliseks pean laste turvalisust ja kergliiklusteede ehitamist külade sisetänavate, aga ka suuremate maanteede äärde ning kergliiklejatele suunatud ohutuid lahendusi maanteeületuskohtades. Seisan selle eest, et piirkondlike otsuste langetamisse kaasataks kohalikke elanikke ning koduvalla elu edendamisel toimuks aktiivne koostöö kodanikeühenduste ja erinevate huvigruppide vahel.

Olen lõpetanud TÜ humanitaarosakonna ning EMTA kultuurikorralduse magistriõppe. Minu suurim tugisammas on minu perekond, kus kasvab kolm last. Olles aktiivne tegutseja, aitab mul kindlamalt rajal püsida see, kui saan jooksutossud jalga panna ning läbida nädalas pea 30 km jagu kauneid metsaradu ja kergliiklusteid või joosta mere äärde, mis on minu eriline lemmikpaik.

Põhitööna juhin Saue vallas Vanamõisa vabaõhukeskuse ja seltsimaja tööd. Olen aastaid eest vedanud Vanamõisa käsitöölaata ja kutsunud selle raames ellu Eesti Toidu Telgi ning kirjutanud ja juhtinud mitmete struktuurifondide investeeringuprojekte. Samuti olen 2009. aastal loodud Muraste külaseltsi üks asutajaliikmeid, tegutsedes seltsi juhatuses tänini, ning andnud oma panuse Pangapealse lasteaia hoolekogu töösse. Harku vallavolikogu esindajana liitusin Muraste kooli hoolekoguga, mille liige olen tänaseni. Koos Muraste kooli aktiivsete lapsevanematega panustame ühiselt Liikuma Kutsuva Kooli programmi ning oleme loonud Muraste Kooli SA, mille eesmärk on aidata kaasa kooli õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele.

 Varasemalt olen vallaelu arendamiseks:

  • osalenud aktiivselt volikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni liikmena valdkonna kitsaskohtade arendamises ja lahendamises;
  • aidanud Muraste külaseltsi juhatuse töö kaudu kaasa koduküla igakülgsele arengule ning koostanud projekte ja rahataotlusi Muraste küla arenguks (sh Muraste õuesõppe- ja loodusõpperaja ning multifunktsionaalse spordiplatsi projektid);toonud Harku valda Euroopa Liidu toetuseid ning juhtinud Pankranniku mänguväljaku ehitust ja Muraste rulapargi ehitusprojekti koostamist ning ehitamist ja leidnud kaasrahastajaid;
  • seisnud kogukonna huvide eest ja teinud eelarvelise ettepaneku Kolmiku tee kergliiklustee 1. ja 2. etapi ehitamiseks;
  • toonud haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni töö läbi Harku valda vabaühenduste ja MTÜ-de tegevustoetuse;
  • võtnud sõna Muraste kooli rajamise toetuseks ja teinud ettepaneku kooli juurdeehituseks 2018. aastal ning seisnud selle eest, et Muraste kooli juurde rajatataks kogukonna- ja noortekeskus.

Minu edasine panus ja uued mõtted valla arenguks:

Valla lastel ja noortel peavad olema oma koduvallas võimalused mitmekülgseks arenguks, õppekavavälisteks tegevusteks ning huvihariduses või -tegevuses osalemiseks ja täiendõppeks. Kõikides külades tuleb lastele ja noortele tagada vaba aja veetmise võimalused välijõusaalide, mänguväljakute ja rulaparkide näol. Oluline on arendada Harku valla malevat koostöös kohalike ettevõtetega ning kaasata sellesse noori kogu vallast. Täiendavalt vajab tähelepanu eagrupp 15+, kus sobivaid valikuvõimalusi on praegu vähem kui noorematel.

Jätkusuutlikud toetused ja investeeringud tagavad kultuuri-, spordi- ja vaba aja veetmise võimaluste arengu kõigis piirkondades. Kultuurivaldkond saab vabaõhulava nimega Paelava ning tervisesport paremad võimalused. Uued kergliikusteed vajavad ehitamist, et luua turvalisemad liikumisvõimalused valla eri piirkondade vahel ning soodustada tervisesporti. Harku rattaringi nutika rendisüsteemi raames saab rentida jalgratta (tõuke- või elektritõukeratta) bussipeatuste ja avalike rajatiste juures ning loomisel on rattaparklad logistiliselt sobivatesse paikadesse. Liikumisega on seotud ka meie pere lemmikloomad ning suuremates asulates saavad olema koerte jalutusplatsid ja jäätmete kogumiskastid.

Harku vald vajab nüüdisaegset kogupere liikumisparki, kus saaks vaba aega veeta seiklusrajal, kiigepargis, pump track`il, välijõusaalis, mänguväljakutel jm. Koostöös erasektoriga rajame Harku valda külmutusseadmetega uisuplatsi. Igas külas peab olema välijõusaal koos nn tervisekilomeetriga, mida oleks talvel võimalik kasutada ka suusarajana.

Koostöös Transpordiametiga tuleb kaardistada liiklusohtlikud kohad, et otsida üheskoos võimalusi nende turvalisemaks muutmiseks (tunnelid maanteede alla vms).

Harku valla avalik ruum vajab värskeid ideid, et kujundada koduvallast kõikide elanike jaoks nähtavalt kauni elukeskkonnaga piirkond.
Minu eesmärgiks on luua paremat elukeskkonda nii väikestele kui ka suurtele Harku valla elanikele. Annan endast parima selle saavutamiseks!

136

Katrin Krause

MTÜ Vanamõisa küla, tegevjuht