Kiili vald

reform.ee
Menüü

HOITUD KIILI VALD

Kiili vald on kodu 6000 inimesele ja elanike arv üha suureneb. Reformierakonna eesmärk on valla pakutavad teenused kiiremaks ja kvaliteetsemaks muuta, et Kiili vallas oleks hea elukeskkond, kodulähedased teenused ja inimesed oleksid hoitud. Kiili valla inimesed peavad olema särasilmsed!

HARITUD KODUVALD

Tagame igale lapsele kodulähedase lasteaia- või hoiukoha ja koolikoha. Selleks:

RAJAME hariduslike erivajadustega lastele koostöös Rae vallaga õppe- ja kompetentsikeskuse

VIIME ELLU noorsoo ja haridusvõrgu arengukava

TASUME laste õiguse eest sõita bussiga maakonna avalikel liinidel

TAGAME lasteaia- ja kooliõpetajate ning tugipersonali iga-aastase palgatõusu, et pakkuda motiveerivat töötasu

VIIME ELLU noorte valdkonna ja haridusvõrgu arengukava

SUUNAME haridusasutused ja kohalikud ettevõtjad paremale koostööle

MAKSAME gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetanud vallaelanikele rahalist toetust

LASTESÕBRALIK KODUVALD

Jätkame sünnitoetuse maksmist. Soosime laste saamist ja kasvatamist. Selleks:

HAKKAME kodusele mudilasele maksma iga kuu 100 eurot toetust kuni tema kolmeaastaseks saamiseni

JÄTKAME hoiu- ja eralasteaiatoetuse maksmist

SÄILITAME alates teisest lapsest lasteaia kohatasu soodustuse: pere teise lapse lasteaia kohatasu on pool esimese lapse omast ning alates kolmandast lapsest katab kohatasu vald

NOORUSLIK KODUVALD

SUURENDAME noorte spordi- ja huvitegevuse toetuse 250 euroni

TUNNUSTAME parimaid õpilasi ja sportlasi rahaliste auhindadega

TOETAME rahaliselt noorte omaalgatusprojekte

EDENDAME noorte ja ettevõtjate koostööd

KORRALDAME õpilasmalevaid ja laagreid

TOETAME noorte ettevõtlikkust, alustame ettevõtluslaagri korraldamist ja projektipõhiseid õpilasfirmasid

ARENDAME noorte rahatarkust ja finantskirjaoskust

ALUSTAME noortevolikogu tööd ja kaasame noored aktiivselt valla juhtimisse

SPORTLIK KODUVALD

JÄTKAME Kiili valla mängudega

RAJAME igal aastal liuväljasid ja suusaradu

TUNNUSTAME parimaid sportlasi

TOETAME esindusvõistkondasid

TOETAME spordiprojekte

SOODUSTAME eakate sportimisvõimalusi

PARENDAME pidevalt terviseradasid ja välijõusaale igas valla kandis

RAJAME Luige–Mareti vahelise terviseraja

LOOME igasse külla sportimisvõimalusi:

KULTUURNE KODUVALD

TOETAME valla traditsiooniliste kultuuri- ja spordiürituste korraldamist

PLAANIME meie vallas iga-aastase ajaloolise kultuuriürituse

TOETAME jätkuvalt Kiili rahvamaja ja MTÜ-de tegevusi valla kultuurielu elavdamisel

TOETAME meie valla ajalooliste objektide kaardistamist, märgistamist ja esiletõstmist

LOOME avalikud raamatuvahetuspunktid Luigele, Vaela, Rätsepa, Nabala ja Paekna kanti

TOETAME elanike ja kogukondade algatusi kultuuri- ja spordiürituste korraldamisel

TOETAME Kiili valla koorilauljate ja rahvatantsijate osalemist laulu- ja tantsupidudel, sh maksame juhendajatele töötasu

RAJAME valla suurimatesse alevikesse koerte jalutusväljakud

SUURENDAME eelarves summat, mis on määratud MTÜ-de projektide, ürituste ja muude tegevuste tarbeks, ning kaasava eelarve summat

TERVE JA HOOLIV KODUVALD

TOETAME teenuste pakkumist Kiili perearstikeskuses

AITAME tagada abivajajate tugiteenuste kättesaadavust

TÄIENDAME Kiili vallas perede nõustamise teenust

PAKUME sotsiaalkeskuses eakatele ja erivajaduste inimestele päevahoiuteenuseid ning eakate huviringe

SUURENDAME erivajadustega laste tugiteenuste mahtu

TOETAME sotsiaaltoetuste maksmist, sh eaka ja puudega inimese ravimi- ja/või hambaravitoetuse maksmist

TAGAME sotsiaalteenuste kättesaadavuse kogu vallas

RAJAME koostöös erasektoriga tänapäevase hooldekodu

TAGAME erivajadustega inimestele paindliku sotsiaaltranspordisüsteemi toimimise

KOOSTAME tervise- ja heaoluprofiili lastele ja peredele ning viime tegevused ellu

PÖÖRAME rohkem tähelepanu ennetustegevusele, mis kaitseks perede heaolu

NÕUAME uute kortermajade ehitamisel erivajadustega inimeste ligipääsu loomist (sh I korrusest kõrgemale)

RAHASTAME eluruumide kohandamise projekti, toetamaks inimesi, kes vajavad haiguse või õnnetuse tagajärjel kodu kohandamist

KORRAS TEEDE JA TEHNOVÕRKUDEGA KODUVALD

JÄTKAME kruusateede katmist mustkattega

JÄTKAME tänavavalgustuse rajamist

VALGUSTAME kergliiklustee Luige–Kangru vahel

AITAME ettevõtjatel uusi teenuseid pakkuda (toidukapid, pakiautomaadid, Citybee, Bolt, Tuul jmt)

JÄTKAME kergliiklusteede planeerimist ja ehitamist, sh Sausti–Luige ja Kiili–Paekna kergliiklustee koos tänavavalgustusega

TOETAME poolikute ja lõpetamata arendusalade tee- ja valgustusmurede lahendamist koos piirkonna elanikega

SEISAME selle eest, et riik rajaks maanteede äärde müratõkked

ARENDAME keskkonnasäästlikke liikumisviise

ÜHENDATUD KODUVALD

LOOME koostöös võrguettevõtetega ülikiire ja operaatorineutraalse internetivõrguga liitumise võimalused üle valla. Uutel arendusaladel peab võrgu olemasolu olema uus normaalsus

LOOME peamistesse transpordisõlmedesse ja kõikidesse valla kantidesse innovaatilised ratta- /tõukerattaparklad

JÄTKAME tervikliku kergliiklusteede võrgu arendamist

VÕIMALDAME Pargi ja Reisi süsteemi mugavamat kasutamist ühistranspordiga liikumiseks

TOETAME Tallinna väikese ringtee rajamist

SOODUSTAME õpilaste kooliskäimist jalgsi, jalgratta ja kergliikuriga

KORRAS JA ROHELINE KODUVALD

Kiili vallas saab ruumilise arengu sihikindla suunamisega saavutada tasakaalustatud ruumistruktuuri, kus lõunaosa miljööväärtuslikud ja hajaasustuse alad tasakaalustavad valla põhjaosa linnastuvat keskkonda.

KOOSTAME valla hoonete energia- ja kliimaauditi, rakendame rohetehnoloogiat, taaskasutust, ringmajandust, soodustame permakultuuri

SEISAME parema avaliku ruumi eest, pöörame enam tähelepanu planeerimisele, haljastusele, hooldusele jne

JÄTKAME avaliku ruumi kaunistamist valla tähtpäevadel kõikides valla kantides

OTSIME VÕIMALUSI putukaväljade ja lilleniitude rajamiseks

PLANEERIME uute tööstus- ja tootmisalade ning elamualade vahele rohevööndi ja tagame selle rajamise koos elanike ja ettevõtjatega

RAJAME olemasolevate tööstus- ja tootmisalade ja elamualade vahele rohevööndi koos elanike ja ettevõtjatega.

KORRASTAME liigiti kogutavate jäätmete konteinerivõrgustiku

LOOME jäätmejaama

JÄTKAME kergliiklusteede võrgustiku loomist koostöös naaberomavalitsuste ja transpordiametiga, ühendame valdade kergliiklusteed

LOOME peamistesse transpordisõlmedesse ja kõikidesse valla kantidesse innovaatilised ratta-/tõukerattaparklad, võimaldades Pargi ja Reisi süsteemiga mugavamalt kasutada valda läbivat ühistransporti

TOETAME innovaatiliste liikumisvahendite kasutusvõimalusi Kiili vallas

LOOME arendajatele läbipaistva ja arusaadava asendusistutuse süsteemi, et kogukonda tuleks uusi puid

KOOSTAME alevike/keskuste haljastusplaanid ja näeme ette vahendid nende elluviimiseks

JÄTKAME ohtlike jäätmete kogumisringidega ning taastame haljastusjäätmete äraveo

TAGAME tiheasustusalades avaliku ruumi heakorra ja haljastuse, sh niitmise

SOODUSTAME koduomanike jaoks regulaarselt tekkivate bioloogilise jäätmete kogumist

HOIAME mänguväljakud heas korras ja uuendame neid koostöös elanikega

LOOME igasse suuremasse külla väikestele ja suurtele vaba aja veetmise ning sportimise võimalused

AVATUD KODUVALD

ARENDAME edasi valla e-teenuseid

PAKUME avatud ja sõbralikku vallajuhtimist, majandame kiirelt, heaperemehelikult ja kvaliteetselt

JAGAME pidevalt infot vallas toimuva kohta veebilehel, sotsiaalmeedias ja paberväljaandes

VÕTAME eesmärgiks vastata igale kirjalikule pöördumisele hiljemalt 15 päeva jooksul (senise 30 päeva asemel)

ARENDAME kiirema ja asjakohasema info vahetamiseks valla veebilehel olevat sõnumivahetuskanalit

KAASAME kantide MTÜ-d/seltsingud valla arengu ja eelarve planeerimisse

KOOSTAME kaasava juhtimise tegevuskava

JUHIME valda hästi motiveeritult ja eesmärgistatult, tuginedes osalusdemokraatiale; kindlustame, et valdkondadevaheline tegevus on koordineeritud

VÕIMALDAME elanikel volikogu istungeid veebis jälgida

TURVALINE KODUVALD

RAKENDAME tiheasustuses sõidukite liikumiskiirust piiravaid meetmeid selliselt, et toimiks turvaline liikumine lubatud sõidukiirusega

TÄHISTAME ühtemoodi kõik lamavad politseinikud, et sõidukite liikumine oleks võimalikult sujuv ja säästev

KANNAME HOOLT selle eest, et uute elamualade planeerimisel kasutataks turvalise elukeskkonna loomise põhimõtteid

TOETAME naabrivalve liikumist ja abipolitseinike tegevust

ABISTAME valvekaamerate paigaldamisel tähtsaimatesse kohtadesse ja peamistele liikumisteedele. Valvekaamerad on politsei tööriist

TAGAME kriisiplaani ajakohasuse ja treenime regulaarselt

SUURENDAME järelevalvet heakorra, parkimise jms üle

RAKENDAME järelevalveõigusega ametnikke heakorra, parkimise jms järelevalves

VÄÄRIKAS KODUVALD

LOOME koostöös Tallinnaga eakate aktiivsuskonto

TOETAME elukestvat õpet loengute, kohtumisõhtute ja seltsitegevuste kaudu

VÕIMALDAME üle 70-aastastel inimestel käia ujulas ja jõusaalis soodustingimustel

JÄTKAME eakate traditsiooniliste ettevõtmiste toetamist

JÄTKAME eakate tähtpäevatoetuse maksmist

TUNNUSTAME pikaajalist kooselu, märkame abieluaastapäevi alates kuldpulmadest

TAGAME sotsiaalteenused, sh kodu- ja üldhooldusteenused, sotsiaaltranspordi-, turvakodu-, varjupaiga-, tugiisiku- jpt teenused

RAJAME koos erasektoriga uue hooldekodu

JÄTKAME matusetoetuse maksmist

SOOSIME laste saamist ja kasvatamist: jätkame sünnitoetuse maksmist, pere teise lapse lasteaia kohatasu soodustust ja katame alates kolmandast lapsest kohatasu täielikult valla eelarvest

TAGAME puuetega inimestele heaolu ja eneseteostamise võimalused

TAGAME puuetega ja erivajadustega laste tugiteenuste rahastamise