Kuusalu vald

reform.ee
Menüü
212

Maarja Metstak

Olen Kuusalu vallas sündinud ja siia oma kodu loomiseks naasnud kahe lapse ema. Minu soov on, et Kuusalu vald rakendaks oma täit potentsiaali ning siin oleks nii lastel, noortel, täiskasvanutel kui ka eakatel hea elada. Kandideerin Kuusalu valla volikogu valimistel, et anda oma kogemustele tuginedes panus valla arengusse, sest tahan, et meil oleks kõige nutikam, paremini planeeritud ning kvaliteetsemaid teenuseid pakkuv vald!

Finantseksperdina on minu igapäevatööks Eesti tööstus- ja suurettevõtete nõustamine investeeringuprojektide elluviimisel ning digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostika teostamine, et suurendada ettevõtete efektiivsust ning vähendada nende keskkonnamõju. Lisaks on mul juhtimiskogemus kohaliku omavalitsuse finantsjuhina.

Rahandusvaldkonna kõrval lähevad mulle korda ka sotsiaal- ja haridusvaldkonna teemad, kus ennekõike näen vajadust panustada ennetusse ja vaimsesse tervisesse. Mul on kaks magistrikraadi, neist esimene terviseteadustes psühhoteraapia valdkonnas. Olen varasemalt pikka aega töötanud Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinikus ja erinevates erameditsiinikeskustes nii psühhoterapeudi, juhtimiscoach’i, superviisori kui ka koolitajana. Lisaks olen Tallinna Ülikooli magistritööde juhendaja ja külalislektorina seotud ka akadeemilise tegevusega. Teise magistrikaadi omandasin ma Tallinna Tehnikaülikoolis ärikorralduse erialal.

Kuusalu valla arengu võtmeküsimusena näen ma selliste nutikate lahenduste leidmist ja ellurakendamist, mis aitaksid tõhusalt lahendada olulisemad haridus-, kultuuri-, spordi- ja sotsiaalvaldkonna teenuste pakkumise, taristu arendamise, ettevõtlust soodustavate tingimuste loomise ning teiste valla juhtimisega seotud väljakutsed, mis tulenevad valla suhteliselt hõredast asustustihedusest. Meie vald asub loodukaunis kohas, mistõttu on kõikide teenuste väljatöötamisel oluline silmas pidada nii keskkonnahoidu kui ka nutikust ja tarku lahendusi!

Leian, et ka valla üldplaneering tuleb koostada võimalikult targalt ning selles sõnastatud visioon olema eelduseks valla teenuste jätkusuutlikuks arendamiseks. Teede, kergliiklusteede, parklate ja bussiliikluse süsteem peab olema selline, mis võimaldab kõikidel sihtrühmadel valida enda jaoks sobivaim liikumisviis, olgu kriteeriumiks kiirus, tervislikkus, erivajadus või ökonoomsus. On oluline, et kergliiklusteede võrgustik ühendaks suuremaid külasid haridusasutustega ning asulaid randade ja bussipeatustega. Valla avalikuruumi planeerimisel tuleb silmas pidada terviklikkust, et lahendada avaliku ruumi küsimused ka valla keskusest eemal olevates asulates.

Arvan, et vald peaks oma teenuste rahastamiseks võimalusel kaasama välisvahendeid, et vähendada oma koormust kohustuslike teenuste pakkumisel. Sihteraldisi, nagu kaevandamistasud või kaitseväe tegevustoetused, tuleb rakendada sihtotstarbeliselt, võttes näiteks hetkel rakenduseta karjäärid kasutusse avaliku ruumina või taastades teid, mis on saanud suurte sõidukite poolt kahjustada.

Pean oluliseks, et haridusteenuste pakkumisel oleks vallal selge visioon, nüüdisaegsed hooned ja konkurentsivõimeline programm. Samuti tuleb tagada vajalikud tugiteenused nii lastele, haridustöötajatele kui ka lapsevanematele, pöörates sealjuures senisest enam tähelepanu ennetusele. Olen veendunud, et eripedagoogika ja laste vaimse tervise hoidmine peab saama haridussüsteemi loomulikuks osaks, mitte olema eriteenus, ning suuremat rõhku tuleb panna haridustöötajate sellealasele väljaõppele. Seisan ka selle eest, et huviharidus oleks kättesaadav kõikidele meie valla lastele ning kõikidele valda sisse kirjutatud peredele oleks tagatud koolitoetus, et leevendada kooliaasta alguses eeskätte suuremate perede finantskoormust.

Leian, et valla sotsiaalprogrammide sisu peab vastama hetkevajadustele ning nende raames tuleks lisaks tagajärgedele tegeleda ka ennetusega. Eakatele tuleb pakkuda võimalusi aktiivseks eluviisiks ning noorsootöö korraldada paindlikult ja kaasavalt. Pean oluliseks, et erivajadustega inimestele pakutavad teenused oleksid kättesaadavad ja kvaliteetsed ning nii valla haridus- kui ka sotsiaalvaldkonna töötajatele oleks tagatud regulaarne supervisiooniteenus.

Mina kandideerin, et tagada Kuusalu valla nüüdisaegne ja tark juhtimine. Et juhtimisotsuste tegemisse kaasataks elanikke ja eksperte ning valda arendataks tervikuna, pidades sealjuures silmas pikaajalist perspektiivi. Kuusalu vald saab olla eeskujuks nüüdisaegsete ja kvaliteetsete avalike teenuste väljatöötamisel!

212

Maarja Metstak

Energex Energy Experts OÜ Finantsekspert Vaata veebilehelt 53420457