Kuusalu vald

reform.ee
Menüü
213

Mairika Rajaväli

Olen põline Kuusalu valla elanik, abielus ja kolme lapse ema. Oman selget ülevaadet Eesti majanduskeskkonnast ja Kuusalu valla ettevõtluspotentsiaalist ning tean, kuidas seda oluliselt paremini rakendada, nii et sellest tunneks tuge ja saaks kasu iga vallaelanik. 

Olen omandanud kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikoolis haldusjuhtimise erialal, mis on andnud mulle teadmised keeruliste ühiskondlike küsimuste lahendamiseks ning eeldused nii tippametniku, poliitikakujundaja kui ka hinnatud erasektori partnerina töötamiseks. Tunnen huvi ühiskondlike probleemide analüüsimise ja neile uudsete lahenduste leidmise vastu. Mind köidavad teemad, mis käsitlevad tehnoloogia ja innovatsiooni integreerimist riigi arengu hüvanguks. Ehk see, kuidas järjest kahanevate finants- ja inimressurssidega lahendada üha paremini üleilmseid ja kohalikke arenguprobleeme. Nende ja paljude teiste keeruliste väljakutsetega tegelemine on mind motiveerinud olema ühiskondlikult aktiivne ja avatud mõtlemisega.

Aja jooksul olen kaasa löönud mitmesugustes kogukondlikes projektides ja täitnud erinevaid vabatahtlikke rolle, kuuludes aastaid Kuusalu Jussikese lasteaia hoolekogusse ning tegutsedes Mäepea külavanemana. Viimased neli aastat olen kaasa rääkinud mitmetes Kuusalu vallavolikogu komisjonides, mis peamiselt on olnud seotud kogukondade arendamise, kultuuri-, spordi-, haridus- ja sotsiaalvaldkonnaga. Oma panuse kogukonna heaks olen andnud ka Kuusalu vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmena. Lisaks oman pikaajalist töökogemust finantssektoris ja tegutsen alates 2008. aastast eraettevõtjana.

Aastatepikkune kogemus erasektoris on andnud mulle oskuse tulla toime kriisidega ning kiiresti analüüsida ja lahendada probleeme. Pean end edule ja lahendustele orienteeritud meeskonnamängijaks, kes on muutnud personaalse arengu elukestva õppe näol oma elustiili osaks. Pean oluliseks vallakodanike murede mõistmist ja nende eluolu parendamist. Nelja-aastane Kuusalu vallavolikogu liikmeks olemise kogemus on andnud mulle kohaliku elu juhtimise alased põhiteadmised ning olen innukas neid edaspidi rakendama.

Pean oluliseks turvalist elukeskkonda ning vajalikuks koostööd kõigi struktuuriüksuste vahel. Kuusalu vald ei tohi jaguneda keskusteks ja äärealadeks, sest kõik külad on ühtviisi olulised. Soovin anda oma panuse, et vallavalitsus oleks demokraatlikult juhitud ning kogu valla areng ühtlane. Samuti pean tähtsaks hariduse kättesaadavust elukohale võimalikult lähedal ning olen seisukohal, et valla majandustegevus tervikuna peab parandama vallaelanike elujärge. Toetada tuleb valla ettevõtjaid nende kutsealal, et soodustada väikeettevõtluse arengut ja püsimajäämist. Taristu arendamine ja ettevõtluse toetamine kindlustavad valla tulubaasi säilimise.

Kuusalu on oma turvalise ja looduskauni elukeskkonnaga hinnatud elukoht. Tahan panustada sellesse, et Kuusalu vald oleks ka edaspidi atraktiivne elukoht nii praegustele kui ka tulevastele elanikele. Elujõuline vald on selline, kus elanike arv kasvab ning kuhu noored pärast õpingute lõpetamist tagasi tulevad, soovides siin elada ja pere luua.

Minu soov on ka edaspidi anda oma panus kogukondade arengusse ja elanike heaolusse, mõeldes kaasa haridust ja sotsiaalteenuseid puudutavates küsimustes. Soovin, et minu kodukant edeneks ja areneks ning olen valmis selle eest ka edaspidi koduvalla volikogus seisma!

213

Mairika Rajaväli

Kuusalu vald, vallavolikogu liige 56988633