Saue vald

reform.ee
Menüü
119

Riho Johanson

Mina olen Riho Johanson ja kandideerin kohalikel valimistel Saue vallas. Möödunud nelja aasta vältel olen olnud Saue abivallavanem.

Saue valla elanike postitiivne tagasiside minu tegevusele Saue valla juhtimises on oluliseks põhjuseks, miks osalen kolmandat korda kohalike omavalitsuste volikogude valimistel. Tuleb ka tunnistada, et mööduva nelja aasta jooksul on olnud nii paremaid, kui ka halvemaid päevi, kuid selline resonants on iga töövaldkonna möödapääsmatu osa. Tõsi on ka see, et konstruktiivselt esitatud pahameele puhul tuleb olla enesekriitiline – täiuslikke inimesi ei ole olemas. Oma järjekorda ootab uus nelja aastane periood, mille suhtes on meil kõigil jälle suured ootused ja lootused. Ühiskonna arengud on muutunud aina tempokamaks ja elanike soovid elukeskkonnale nõudlikumaks. See on teine põhjus, mis kutsub minus esile väljakutse, olla Saue valla elanike teenistuses. Panen kõigile kandideerijatele südamele – selleks, et olla elanike teenistuses, tuleb olla empaatiavõimeline, tähelepanelik, hea kuulaja ja tunnetada oma piire. Pean enda puhul oluliseks, et tegelen elanikega kui klientidega ja käitun selliselt nagu soovin, et minuga käitutaks. 

Milliste tõekspidamistega edasi liikuda?

Erinevate toetuste kõrval peab fookusesse liikuma elanike jõukuse kasvatamine läbi sissetulekute suurendamise ja kulude vähendamise, nii palju, kui see on omavalitsuse poolt võimalik. See tegevus peab olema kaugeleulatuv. See tähendab, et tegeleda tuleb juba noortega, kellele pakkuda algteadmisi ettevõtlusest.

Eesmärkide täitmiseks pean oluliseks:
– toetada päikesepaneelide kasutuselevõtmist elamutes,
– toetada eramute küttesüsteemide nüüdisajastamist,
– toetada finants-, ettevõtlus- ja programeerimise aluste õpet koolides,
– toetada kohalike õpilasfirmade juhendamist ning nende toodangu jõudmist Eesti turule,
– aidata korraldada töötute ümberõpet kohalike ettevõtete vajadustest lähtuvalt,
– kiire internetiühenduse muutmist kättesaadavaks hajaasustuspiirkondade elanikele,
– avatud koostööd pakiautomaadi teenust osutavate ettevõtetega, et meie valla elanikud saaksid mugavalt osa aina populaarsemaks muutuvast e-kaubandusest.

Viimase kahe punkti puhul – interneti kättesaadavus hajaasustuses ja pakiautomaatide võrgustiku laiendamine – ei näe ma Saue valla elanikke vaid interneti ja e-kaubanduse klientidena, vaid need võimalused annavad ka teistpidise võimaluse olla ise ettevõtja ja teenindada oma kliente teenuste ning toodete müügil pakiautomaatide vahendusel. Peame endale ikka ja jälle meelde tuletama, et kogu ühiskond eksisteerib tänu eraettevõtlusest tulevatele maksudele.

Aegumatu teema, millega nii riik kui ka kohalik omavalitsus tegeleb on elanike transport, mis tänaseks päevaks on saanud kaasaegsema termini – liikuvus. Lugedes Evelin Poveli raamatut „Friedrichshofi platvorm ehk mõnda Saue rongipeatusest“ (2017) oli äratundmine suur, kui raamat tõi välja Saue valla transpordiga seotud probleemi aastal 1935. Toonane Saue vallavolikogu väljendas pahameelt, et muudetud sõiduplaan tõi kaasa olukorra, kus osa Tallinn-Haapsalu ronge Saue raudteejaamast peatumatult mööda sõidavad. Leiti, et sellises olukorras muutub Saue elanike rongiühendus Tallinnaga keeruliseks. Julgen väita, et tänane vallavolikogu käituks sarnaselt 1935-ndal aastal tegutsenud volikoguga. Toonane vallavolikogu tegi ühehäälselt vallavalitsusele ülesandeks astuda samme, et kõik Sauelt läbisõitvad rongid Sauel ka peatuks.

Eesmärkide täitmiseks pean oluliseks:

– koostööd ettevõtetega, kes osutavad nüüdisaegsete liikumis- ja transpordiviiside teenuseid, sh sotsiaaltransport,
– kaasaegseid lahendusi, et ühistranspordi sõidugraafikud oleks lihtsasti kättesaadavad, 
– vallaelanikele soodustustingimustel rongisõidu säilimist valla piires,
– ühistranspordipeatuste juurde uute jalgrattaparklate rajamist,
– ühistranspordi kasuteguri tõstmise eesmärgil koostööd naaberomavalitsustega. 

Olles abipolitseinik ja vabatahtlik päästja ei saa ma üle ega ümber turvalisuse teemast. Turvalisuse tagamine algab kaugemalt kui politseipatrull tänaval või päästjate oskus ühendada kiirelt kustutusvoolikuid. Paljudel juhtudel on probleemi algeks sotsiaalsed probleemid. 

Alkoholism, töötus, lähisuhtevägivald, alaealiste kasvuraskused – need on märksõnad, mida saab pahatihti seostada isikutega, kes on jõudnud kohtupinki. Selleks, et sotsiaalne probleem ei süveneks turvalisuse probleemiks, saab palju ära teha ennetusega ning lahendus võib osutuda väga tõhusaks, kui probleemi õigel ajal märgata ja abivajaja on valmis omavalitsuse abi vastu võtma. 

Eesmärkide täitmiseks pean oluliseks: 

– koostööd erinevate turvalisuse valdkonna spetsialistidega, et ellu viia valdkondlikke ennetustegevusi,
– videovalve tõhususe arendamist valla avalikus ruumis, sh valvekaamerate paigaldamist olemasolevatesse ja rajatavatesse jalgrattaparklatesse,
– õigusnormide täitmise paremaks kontrollimiseks luua vallavalitsuse koosseisu korrakaitseametnike ametikohad.

Tulles tagasi järgmise nelja aasta soovide ja ootuste juurde, vajame nende enamuse täitumise tarvis raha. Saue vald on eelarve koormuse vähendamiseks väga edukalt taotlenud erinevaid riiklikke toetusi. Pean ka järgmise nelja aasta vaates oluliseks taotleda võimalikult paljusid riiklikke arendustoetusi, et teha valla elu arendamisel kiiremaid samme. 

Tänan senise nelja aasta koostöö eest Saue Vallavolikogu liikmeid ja kolleege Saue Vallavalitsuses.

119

Riho Johanson

Saue Vallavalitsus, abivallavanem