Viimsi vald

reform.ee
Menüü

Vallavanem Illar Lemetti : Viimsi valla edasise arengu võtmeküsimusest

Valdav osa elamuehitusest Viimsi vallas on toimunud ja toimub ka lähiajal 2000. aastast kehtiva üldplaneeringu alusel. Kuigi on püütud kujundada ekslikku muljet, et vald annab järjest uusi võimalusi elamuid ehitada, on need otsused üldplaneeringu näol tehtud paarkümmend aastat tagasi või enne praeguse koalitsiooni võimuletulekut.

Näiteks käesoleval aastal on algatatud ainult üks elamuehitust puudutav üldplaneeringut muutev detailplaneering. Viimasel juhul seisneb üldplaneeringu muutmine ühe üksikelamukrundi miinimumsuuruse vähendamises üldplaneeringu kohasel elamumaal.

On aga ka arendajaid, kes sooviksid üldplaneeringut muuta ja Viimsisse uusi elu-, eeskätt korrusmaju suurel hulgal juurde ehitada. 21. juuli Eesti Ekspressis ilmus artikkel, milles kirjutatakse ühest sellisest juhtumist ja tuuakse esile, et see ei meeldi ei Viimsi valla juhtidele ega elanikele. Samas proovitakse viimsilasi hirmutada – kui te ei nõustu meie plaanidega, siis me paneme rongid käima või hakkame tööstust arendama.

Jah, vastab tõele, et praegune vallavõim on seisnud kindlalt vastu Viimsi valla mõõdutundetule täisehitamisele. Jah, me oleme seda teinud ja oleme ka edaspidi vastu Viimsi linnastumisele.

Mida siis nii mõnedki arendajad soovivad? Soovitakse suuremahulist kortermajade ehitamist näiteks Haabneemes ja Miidurannas, aga ka Laidoneri mõisa peahoone kõrvale.

Milline näeks välja ülerahvastatud Viimsi?

  1. Vett ei jätkuks. Võib küll rääkida, et mahutitesse saab vett koguda, aga ka see vesi peab kusagilt tulema. Viimsile eraldatud põhjaveeressurss on olemas- või töösolevate planeeringutega juba praktiliselt kaetud ja praegused ühendused Tallinnaga ei võimalda samuti tarbimist oluliselt suurendada. Seega on tegemist elanike eksitamisega. Praeguse Haabneeme ja selle lähiala üldplaneeringu eskiisil on välja pakutud uute elamuühikute ehitamise võimalus. See oleks võimalik, kui vett tarbitaks vastavalt kavandatud mahtudele. Tänavune kuiv suvi näitas aga väga selgelt, et kliima muutub ja vee tarbimine suureneb ning seetõttu tuleb ka need eskiisil kavandatud elamumahud väga kriitilise pilguga üle vaadata. Kindlasti me seda ka teeme.
  2. Oluliselt suureneks koormus rohealadele. See kasvaks üle ökosüsteemide taluvuspiiri ja ilmselt tuleks inimeste ligipääsu metsadele ja muudele loodusaladele piirata.
  3. Suureneks surve rannikualadele ja küladele. Juba praegu on suviti näiteks Haabneeme rand ülerahvastatud. Võime vaid ette kujutada, mis juhtuks, kui vallaelanike arv väga suures mahus kasvaks.
  4. Suureneks liikluskoormus, mis eeldaks väga suuri ümberehitusi valla teede ja ristmike osas, pikeneksid pealinna suunalised ummikud.
  5. Viimsi linnastumine oleks pöördumatu ja me ei erineks enam mõnest Tallinna linnaosast.Seega, rünnak on alanud ja ilmselt ilmub lähikuudel veel mitmeidki kirjutisi, milledes püütakse manipuleerida Viimsi inimeste arvamusega ja asutakse kritiseerima praegust koalitsiooni ning vallavõimu.Oleme näidanud, et julgeme seista vastu plaanidele Viimsi kortermaju täis ehitada. Meie vald vajab häid ja läbimõeldud, ressurssidele ja tegelikele võimalustele tuginevaid otsuseid. Otsuseid, mis arvestavad tulevikuga. Vajame uut üldplaneeringut, aga seda just rohealade kaitseks, mitte täiendava elamuehituse võimaldamiseks.