Lääne-Nigula vald

reform.ee
Menüü
195

Heneli Leesik

Omavalitsuse tegevuse mõõdupuudeks on haldussuutlikkus ning avalike teenuste kvaliteet ja kättesaadavus. Ainult tugevad ja iseseisvad omavalitsused suudavad eeskujulikult täita kohaliku elu korraldamisega seotud ülesandeid ning kanda valijate ees vastutust kohalike eelarvekulutuste otstarbekuse eest. Tean ja olen kogenud, et maale elama asumine on üsna suur luksus, mille puhul saavad määravaks elukeskkond ning elu- ja töökoht. Samuti on olulisteks teguriteks transpordivõimalused, sh hooldatud ja korrastatud teed, ning inimkesksed ja toimivad teenused.

Tänane vallavõim ei ole suutnud teha olulisimat – panna vald tööle inimeste heaks. Valla juhtimine peab olema avatud ja kaasav. Ametnik peab oma tegevuses olema suunatud kodaniku poole, aidates ja nõustades abivajajat. Soovin sellesse panustada, rakendades oma teadmisi ja pikaajalisi kogemusi juhtimise, asjaajamise, dokumendihalduse ja infotehnoloogiliste lahenduste arendamise valdkonnas ning olla meeskonnaliige, kelle eesmärk on avatud ja aus valitsemine. Selleks tuleb väärtustada kogemusi, teadmisi ja haridust ning olla avatud uutele ideedele.

Ettevõtlikele ja otsustusvõimelistele inimestele eneseteostuseks soodsa keskkonna loomine annab võimaluse toetada ka neid, kes vajavad abi.

Uute innukate siiatulijate kõrval ei tohi me aga ära unustada neid, kes on siin elanud juba mitme põlvkonna kestel. Ka vanemaealised on oma teadmiste ja kogemustega väärt töötajad ja kogukonnaliikmed. Nemadki peavad saama märgatud ning neile tuleb tagada väärikas vanaduspõlv oma koduvallas. Tähendagu see siis igapäevaste teenuste lihtsat kättesaadavust või kaunist ja nüüdisaegset hooldekodu, kus veeta oma ülejäänud elupäevad, tundes rõõmu ja hoolivust. Eelistatud peaks olema vajaduspõhine sotsiaaltoetuste süsteem. 

195

Heneli Leesik

SA Läänemaa Haigla juhiabi