Tori vald

reform.ee
Menüü

Reformierakond on erakond, kes on suuteline tooma vajalikke muutusi kogu riiklikus poliitikas, kuid seisab kindlalt ka väiksemate omavalitsuste huvide eest. 

Tori vald on Pärnu linna kõrval suurima elanikkonnaga vald Pärnumaal. Tori vald on nii füüsiliselt kui ka vaimselt Pärnu linnaga tugevas ühenduses. Tori valla juhtimine peab toimuma tugevas koostöös Pärnu linnaga, kuid kaitsma kindlalt Tori valla elanike huve. Me ei tohi jääda üksi, kuid me ei pea sõltuma teistest. 

Seame eesmärgi, et Tori valla kõik asumid saavad olema elamiseks atraktiivsed. Korras teed ja tänavad, puhtad tootmishooned ning turvaline keskkond julgustavad inimesi elama ka tõmbekeskusest kaugemal. Elanike olemasolu annab ettevõtetele võimaluse saada motiveeritud tööjõudu, mistõttu areneb kogu piirkond positiivses suunas. 

Toome oma visiooni edukast, tugevast, tervest ja keskkonnateadlikust Tori vallast. 

Elukeskkond 

 1. Panustame rohkem vahendeid Tori Haldusteenustesse, et oleks suutlikkus tegutseda operatiivselt kogu vallas. 
 2. Tagame korraliku teehoolduse nii sõidu- kui ka kergliiklusteedel. Libedustõrjet tuleb teha ka kõnniteedel! 
 3. Rekonstrueerime Tammistes ohtliku Suur-Kaare ja Lõmpsi tee, et tagada ohutu liiklemine jalakäijatele. 
 4. Ehitame välja kergliiklustee Eametsa ja Sauga aleviku vahel. 
 5. Paigaldame tänavavalgustuse Niitjõe, Nigula ja Niida teel. 
 6. Alustame Eametsa piirkonna elukeskkonna parandamist, ehitame välja vee- ja kanalisatsioonivarustuse ning tänavavalgustuse (näiteks Niitjõe, Nigula ja Niida teel). 
 7. Alustame Are piirkonna vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimist. 
 8. Tagame valmisehitatud spordirajatiste hoolduse. Tenniseväljakud, jalgpalliplatsid, kettagolfirajad, korvpalliplatsid – ainult ehitamisest ei piisa, neid tuleb ka pidevalt hooldada. 
 9. Ehitame Sindi linna tänapäevase tervisekeskuse. 
 10. Ehitame Sinti uue laululava. 
 11. Alustame Rääma raba puhkeala projekteerimist koos Pärnu linnaga. 
 12. Planeerime sillakoha Uru ojale, et võimaldada traktoriga ülepääsu. 
 13. Planeerime jalakäijate sillad Murru külla üle Sauga jõe. 
 14. Toetame naabrivalvealgatusi. 
 15. Toetame rohelist mõtteviisi, taastuvenergia kasutamist ja energiasäästlikkust. 
 16. Leiame võimaluse pakendiringluse protsessi lihtsustamiseks vallaelaniku jaoks. 
 17. Jätkame kaunite kodude ja ettevõtete tunnustamist. 

Lapsed, noored ja pered 

 1. Kaotame Tori vallas lasteaia kohatasu. 
 2. Tagame, et valla kooli- ja lasteaiatoit oleks kvaliteetne ja võimalusel mahe. 
 3. Tagame kõikidele peredele lasteaiakoha kodu lähedal. 
 4. Toome Sauga kooli Sauga alevikku. 
 5. Tagame, et huviharidus ja -tegevus oleks kättesaadav igale lapsele ja noorele; sealhulgas kaardistame ja lahendame noorte huviharidusega seotud transpordiprobleemid ka kaugematest valla nurkadest tulijate jaoks. 
 6. Loome toimivad noortekeskused Tori ja Tammiste keskustesse. 
 7. Toetame olemasolevate noortekeskuste arenemist ja noortekeskuste töötajate enesetäiendamist. 
 8. Leiame võimaluse avada Tammistes laste mänguväljakud. Tagame kõikide valla mänguväljakute korrapärase hoolduse. 
 9. Võimaldame kõikide valla koolide õpilastele tasuta hommikupudru ja õhtuoote. 
 10. Toetame koolides spetsialistide palkamist (koolipsühholoog, eripedagoog). 
 11. Leiame valla noortele kodukohalähedased huvitegevused ka sügistalvisel perioodil. Selleks korraldame noorte seas küsitluse sobivate tegevuste leidmiseks. 
 12. Teeme pidevat koostööd Tori valla noortevolikoguga. 

Sotsiaalvaldkond 

 1. Kommunaalteenused peavad olema tagatud võrdselt valla kõikides piirkondades. 
 2. Toetame nõudetranspordisüsteemi väljaarendamist. 
 3. Loome pensionäridele Aktiivsuskonto aktiivsust toetavate kulutuste jaoks. Näiteks saab Aktiivsuskontol olevat raha kasutada sportimiseks, taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenusteks, teatrite ja kultuuriürituste külastamiseks ning ajalehtede ja ajakirjade tellimiseks. Aktiivsuskonto eesmärk on tõsta inimeste aktiivsust, anda võimalused ja tööriistad sotsiaalselt ühendatud olemiseks, et kõik saaksid elada aktiivsemat, pikemat, tervemat ja kokkuvõttes kvaliteetsemat elu. 
 4. Eelistame vajaduspõhist sotsiaaltoetuste süsteemi. 

Ettevõtlus 

 1. Väärtustame ettevõtjaid: taristu olemasolu, tööstuspargi toetamine, kiired ja õiglased planeeringud ning loamenetlused. 
 2. Toome valda uusi töökohti ettevõtluse arendamise kaudu. 
 3. Oleme avatud uutele projektidele ja ettevõtetele seoses Rail Balticu ehitamise ja valmimisega. 
 4. Koordineerime turismi arendamist, et eksponeerida vallas rohkem ajaloolisi kohti, nagu Tori keskus, Pulli küla, kohalikud talud jne. 
 5. Jälgime, et oleks tagatud kõik keskkonnahoiunõuded. 

Valla juhtimine 

 1. Kaasav ja avatud vallajuhtimine – tagame, et kõik menetluses olevad eelnõud oleksid enne komisjonidesse ja vallavolikogusse jõudmist avalikud Tori valla ametlikes sotsiaalmeedia kanalites, et vallaelanikud saaksid anda neile omapoolseid hinnanguid ja esitada ettepanekuid. 
 2. Tagame, et valla ametnikud on oma tegevustes suunatud kodaniku poole. Ametnik on vallakodaniku toetaja ja abistaja. Nii nõu kui ka jõuga. Ametnik peab suutma kureerida ja abistada kodanikku kõikvõimalike projektitaotluste ja muu dokumentatsiooni täitmisel. 
 3. Loome ametnike veebivastuvõtu, et vallaga saaks suhelda mugavalt, kodust lahkumata. 
 4. Kasutame EL-i toetusi, et teha rohkem ja kiiremini. 
 5. Hindame vallajuhtimises kogemust, teadmisi ja haridust. Oleme avatud uutele ideedele. 
 6. Kaalume otsustamisel alati mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. 
 7. Kuulame ja aktsepteerime vallakodanike arvamust, sealhulgas vajadusel linnaga piirnevate külade soovi liituda tõmbekeskusega. 
 8. Alustame vallas kaasava eelarve projektiga.