Kambja vald

reform.ee
Menüü
161

Toomas Otsatalo

Kandideerin kohalike omavalitsuste volikogude valimistel, sest soovin seista oma kodupiirkonna huvide eest. Olen realistliku ja praktilise maailmakäsitluse ja inseneriharidusega pereisa, mistõttu hindan kohaliku omavalitsuse tegevuses kaalutletud ja motiveeritud valikuid. Omades pikaaegset töökogemust avalikus sektoris leian, et omavalituse avatuse mõõdupuuks on vastuvõetud otsuste elanikele kättesaadavaks ja arusaadavaks tegemine. Teave peab olema selge ja üheselt mõistetav ning elanikel peab olema võimalus omavalitsuse tegemistes kaasa rääkida.

Kambja vallavolikogusse kuuludes seisan valla erinevate asumite, sh ääremaade võrdse arengu eest. Näen oma tegevusvaldkonnana eelkõige valla infrastruktuuri kujundamist. Leian, et hea elukeskkonna peamisteks tunnusteks on elanike põhivajaduste tagatus, sh joogivee kättesaadavus, kanalisatsioonisüsteemi olemasolu, piisav ja korras teedevõrk, avalike objektide olemasolu ja heakord ning sobiva internetiühenduse võimalus.

161

Toomas Otsatalo

Tartu Linnavalitsus, spetsialist