Valga vald

reform.ee
Menüü
119

Toomas Pai

Kes ma olen ja kust tulen? 

Olen töötanud nii riigi- kui ka erasektoris ning nii kohalike kui ka välisettevõtete heaks. Olen osalenud ideekonkurssidel, nagu Ajujaht, Negavatt, ClimateKIC ja Prototron. Heaks kogemuseks pean ettevõtetele ja asutustele IT-teenuste ning koolituste pakkumist. IT-konsultandina olen ettevõtetes olnud omamoodi usaldusisikuks, kes on teretulnud, kellega jagatakse probleeme ja keda on pühendatud asutuse asjadesse rohkem, kui süsteemide haldamiseks või IT-alaseks nõustamiseks vaja oleks. Eks see ole usalduse küsimus ning võimaldas mul saada tuttavaks paljude ettevõtete ja organisatsioonide siseeluga. Samuti kujunes mul seeläbi arusaam sellest, millised on ettevõtjate rõõmud ja raskused ning mida tähendab ettevõtja vastutus.

Sündinud olen Taheva vallas, kasvanud Karula vallas. Käisin Lüllemäe põhikoolis ja Valga gümnaasiumis, mille lõpetasin 2003. aastal. Aasta hiljem, pärast ajateenistust, läksin Tallinnasse ülikooli ja alustasin iseseisvat elu. Kui olin ligi kümme aastat Tallinnas elanud, võtsin aja maha, rändasin pool aastat Austraalias ning otsustasin 2014. aastal Valgamaale naasta. Tänaseks olen siin pereinimene ja isa kahele lapsele. Renoveerin korraga nii perele soetatud maamaja kui ka töötamise kohaks ostetud endist kõrtsihoonet Lüllemäel. Renoveerimist alustasin aga ühest kapitaalremonti vajavast korterist, millest saigi siin meie tänane kodu. Lisaks sai toona ostetud ja korda tehtud ka selle kohal asunud korter, kus tänaseks elamas juba uus elanik.

Omavalitsuste ühinemise ajal, aastatel 2017–2018 töötasin Valga linnavalitsuses (vallavalitsuses) IT-arendusjuhina. Minu peamiseks ülesandeks oli luua viie liitunud omavalitsuse (Valga linn ning Karula, Taheva, Õru ja Tõlliste vald) IT-süsteemidest ülevaade ning käivitada nende haldamine ühtse tervikuna. Sellele eelnevalt osutasin IT-teenust Karula vallale ja tema asutustele. Tallinnas elades sai konsultandina teenuseid pakutud ka ühele Kiili valla allasutusele. Nendest töökogemustest pärinevad minu kokkupuuted vallajuhtimisega.

Valga vallas tehtud töö viis mind kõikidesse liituvatesse omavalitsustesse: Õrru, Tõllistesse, Karulasse, Tahevasse ja Valgasse. Sain neid ja nende allasutusi risti-põiki läbi sõita ning kõikide töötajate ja oludega tutvust teha. Oli silmiavav näha, millised tegusad inimesed meie vallas elavad. Sõites uut koduvalda läbi marsruudil Õrust Harglani, nägin hästi ka uue koduvalla mastaapi: suure vallakeskuse Valga ümber olevaid väiksemaid keskusi ning valla kaunist loodust ja maastikku. Valga vald on võimas ning sobib 21. sajandi inimesele, kes väärtustab looduslähedust ja väikelinnade või külaelu idülli, kuid samas vajab kiiret internetti. Näen siin head elukeskkonda, mille edasi arendamiseks tuleb vallaelu targalt planeerida ja juhtida, aga seada paika ka kindel siht – mis eesmärgid Valga vallal üldse on.

Hetkel on mul käimas renoveerimistööd vanas kõrtsihoones, mille endistesse raamatukogu ruumidesse sean sisse kontori ettevõtlusega tegelemiseks. Nii iseendale töötamise kohaks oma kodukohas ja koduvallas, aga ka töökohtade loomiseks pikemas plaanis. Selle hoone ostmine ja uuendamise ettevõtmine oli julgustükk, kuid juba praegu näen, et see oli õige tegu – asi edeneb. 

Miks ma arvan, et Valga vald on hea koht elamiseks?

Olles veetnud lõpmatult tunde Tallinna liikluses ning külastanud maailma suurlinnu (Pariis, Bangkok, Denpasar, Brisbane, London, Stockholm, Oslo, Helsinki, Barcelona jt), leian, et kõige rohkem võib siin rahul olla rahvastiku tiheduse arvväärtusega, mis Valga linnast väljapoole liikudes on eriti väike.

Maal elamise ja hõreasustusega võib ära harjuda. Markantset vahet märkasin ühel tööreisil Pariisis, vaadeldes hommikusel tipptunnil metroos tuhandeid inimesi rongides tihedalt kokku pakituna. Hommikul tund ühes suunas, õhtul tund teises suunas. See oli ka mulle endale omamoodi äratuseks. Valgas kirud, naljaga pooleks öelduna, kurja saatust, kui linna ainsas valgusfooris Pikk-Kuperjanovi ristmikul satub olema punane tuli.

Igaüks, kes siinkandis elab, võib end õnnelikuks pidada. Kui sul juhtub olema veel väike õunaaed koos mõne peenraga, oled juba jõukam ja vabam, kui väga paljud teised maailma inimesed, kes sellist luksust endale kunagi lubada ei saa. Siin on hea ja võimalusterohke elu, tuleb lihtsalt õigest otsast vaadata.

Valga vald ei pea püüdlema metropoliks, vaid kasutama ära võimalust kujuneda siin Läti kõrval oma erakordse väikelinna ja maakohtade sümbioosiga omapäraseks elukeskkonnaks ning hoidma seda, mille järele maailmas nõudlus vaid kasvab: puhas loodus, rohelus, vaikus ja vähene reostus.

Soovin oma teadmised ja kogemused rakendada kodukoha kasuks

Soovin osaleda koduvalla juhtimises ja oluliste otsuste tegemises ning kandideerin Reformierakonna nimekirjas. Astusin ka erakonna liikmeks, sest jagan Reformierakonnaga ühiseid väärtusi: inimese enesemääramisvabadus, õigus eneseteostusele ning usk ja teadmine, et ettevõtlikud inimesed on ühiskonda edasiviivaks jõuks ning et tugevate ja ettevõtlike inimeste kujundamiseks tuleb põhiväärtusena panustada haridusse.
Kandideerin koos tuttava meeskonnaga, kes on end minu silmis juba varem tõestanud. Meie soov on üheskoos tuua Valga valda värskenenud, inimeste põhivajadustest lähtuv, õiglane ja inimlik juhtimine ning tagada Valga valla jätkusuutlik areng piirkonna omapära ja vajadusi arvestades.

Omades varasemat kokkupuudet ning olles toimuvat hiljem kõrvalt jälginud, leian, et Valga vald vajab moraalset puhastumist ja uut hingamist. Poliitikutel on kanda oluline roll piirkonna moraali kujundamisel. See, kas meie kodukandi moto on “väike vihane Valga” või “väike võimas Valga”, on meie endi teha. Iga lõpptulemus algab otsusest ja visioonist, mille poole liikuda tahetakse.

Mille eest seisan ja mida luban täide viia?

Valga vallas on palju sellist, mis juba toimib ega vaja revolutsiooni. Luban valituks osutumisel seista just mulle tuttavate ja oluliste teemade eest, mis minu hinnangul vajavad toetust, kaasaaitamist ja eestvedamist.

Seisan Valga vallas:

  • Valga valla atraktiivsuse kasvu eest, luues positiivset õhkkonda ning panustades atraktiivust tõstvatesse projektidesse, et kõigil oleks Valgas rõõmsam ja uhkem elada;
  • kaugtöö populariseerimise ja selleks võimaluste loomise eest. Kaugtöö on kasvav trend ja Valga vallal on kaugtöö tegijatest palju võita: rohkem kohalike teenuste tarbijaid, rohkem ringluses olevat raha ning rohkem väärtuslikke kogukonnaliikmeid. Teemakohaseks lööklauseks saagu  “Kui kaugtööle, siis kaugele!”;

  • noorte tegevusvõimaluste laiendamise eest, sealhulgas sportimisvõimaluste tagamise ja avalike spordiväljakute nüüdisajastamise ning uute rajamise eest, et Valga valla noorte vaba aeg oleks sisustatud põnevalt, kuid kasulikult;
  • noorte ja täiskasvanute ettevõtlikkust soodustava keskkonna loomise eest. Ettevõtlikkus ja ettevõtlusega katsetamine peab saama noorte ja täiskasvanute hulgas populaarseks. Seesugust suhtumist, tegutsemisindu ja -vaimu ning ettevõtlikku mõtteviisi tuleb soodustada ja levitada. Seda saab teostada läbi kohalike ettevõtlus- ja ideekonkursside. Valga “Nokia” on veel leidmata;
  • kvaliteetse hariduse jätkumise ja edendamise eest. Valga vallas pakutava hariduse tase on kõrge ning vallavalitsus peab keskselt näitama üles tahet ja initsiatiivi, olemaks koolipidajana (kõikidele) oma koolidele vääriliseks partneriks, hariduselu korraldajaks ja eestvedajaks, et piirkonnas omandataks hea haridus igas haridusastmes ja noortel peredel oleks usku ja motivatsiooni jätkuvalt siia paikseks jääda;

Seisan Valga valla sisemise töökorralduse parandamise eest, sh:

  • IKT-juhtimise ja töökorralduse uuele tasemele viimise ning valla ja selle hallatavate asutuse keskse IT-üksuse rajamise eest. Valga valla asutuste vahel on IKT võimekus jaotunud ebavõrdselt, mistõttu pean oluliseks IKT hea taseme ja võimekuse ühtlustamist kogu valla haldusalas, et kogu valla IT oleks keskselt ja ühtselt administreeritud, IT probleemid õigeaegselt lahendatud ja ka ISKE turvanõuded täidetud;
  • korruptsioonivabaduse, omakasupüüdmatuse, valla vahendite õiglase ja eesmärgipärase kasutamise eest ning läbipaistvuse eest personaliotsustes. Mulle on südameasjaks ausate valimiste toimumine Valga vallas, mis tähendab nulltolerantsi häälte ostmise suhtes. Avalik sektor on avalik ja peab olema aus ja õiglane;
  • inimlike väärtuste ja hea tööõhkkonna eest vallavalitsuses ja valla allasutustes. Vallavalitsuses peab säilima positiivne ja saavutustele orienteeritud töömeeleolu, mis arvestab ka töötajate tagasisidet ning soovi erialaselt areneda ja karjääri teha;
  • valla hooldusteenistuse varustamise eest pisiremonditöödeks vajaliku varustuse ja meeskonnaga. Sarnaselt kesksele IT-üksusele peab optimeerima ka remondi- ja hooldustööde protsessi. Vallal on vaja parandada oma haldussuutlikkust ning hästi varustatud ja õppinud meeskonnaga, aga ka toimiva protsessiga (IT-lahendus) pisiremonditööde üksus peab olema üks osa sellest;

Minu lubadus on aidata oma teadmiste, kogemuste ja oskuste piires valla elu edasi viia ning sellele kaasa aidata. Meil on hea ja tugev meeskond ja selles valitsev sünergia loob head eeldused valla meeldivaks arenguhüppeks. Loodan, et sügisesed valimised toovad Valga vallale värske hingamise ning elu hakkab siinkandis sammuma õiges ja positiivses taktis ning kordasaatmise vaimus.

Hääleta minu poolt, kui soovid näha valla juhtimises uut, sõbralikku ja inimlikke väärtusi hoidvat suhtumist ning valla stabiilset arengut nii väljast- kui ka seestpoolt. 

119

Toomas Pai

Terra Virtualis OÜ, juhatuse liige