Põhja-Sakala vald

reform.ee
Menüü
164

Raimo Ronimois

Olen hariduselt veemajanduse insener ning 31 aastat tagasi juhtis elu mind Suure-Jaani. Mul oli võimalus koostada Suure-Jaani paisjärve rekonstrueerimise projekt ning algatada ehitus soostunud järve taastamiseks. Minu tööalane kogemus on aga laiapõhjalisem: olen töötanud vastutavatel ametikohtadel kohalikus omavalitsuses (Suure-Jaani linna aselinnapeana ning volikogu esimehena), finantssektoris Hansapanga Viljandi kontori ja Swedbanki Viljandi regiooni juhina ning riigiteenistuses maanteeameti Lõuna-Eesti regiooni liiklusvaldkonna juhina ja PRIA Leader toetuste büroo juhina. Minu kogemustepagas sisaldab hulka väärtuslikku teadmist, mida saaksin ja sooviksin oma kodukandi arendamiseks rakendada.

Iga eduloo juures on olulisteks teguriteks uuendusmeelsus ja initsiatiiv. Muutused ei saa tulla, kui ootame kedagi, kes need ellu viiks või uut ja paremat aega nendega alustamiseks. Meie ise olemegi muutjad ning seepärast peame olema uuenduste suhtes loovad ja vastutustundlikud. Sellist hoiakut kannaksin endaga kaasas ka Põhja-Sakala vallavolikogu liikmena.

Minu ja meie erakonna soov on muuta Põhja-Sakala vald kodanikukeskseks, st vallaelanike ja kogukondade keskseks. Liiga tihti näeme, et otsustamisel saavad määravaks hoopis valla ametkondlikud huvid. Vajadus mõista ja toetada kogukondade loomulikku elukorraldust, olgu selleks kodulähedane haridus, vallaelanike tööhõive või turvalisus, on võtmetähtsusega. Mida tervemad ja tugevamad on kogukonnad, seda jätkusuutlikum on valla areng tervikuna. 

Minu peamised sihid on:

  • Ühendamine ja lõimumine. Põhja-Sakala valla tekkimisest on möödunud üks valimisperiood, kuid uue suurvalla ühtseks muutmiseks on vaja veel palju teha. Kõik külad, piirkonnad ja keskused peavad saama suurvallas arendada oma identiteeti ning tundma end täieõiguslike suurpere liikmetena. Valla juhtimine peab muutuma vabaks ja demokraatlikuks, nii et igal üksikisikul ja kodanike ühendusel oleks arengute kavandamises ja elluviimises  oma väljund.
  • Oma inimestest hoolimine ja nendega arvestamine. Kohaliku omavalitsuse põhiülesandeks on kohaliku elu korraldamine. Seadusest tuleneb hulk kohustusi, kuid nende realiseerimisel peab vald seadma esikohale kodanike põhjendatud vajadused ning hoolima iga üksikisiku eripärast. Lugupidav suhtumine oma kodanikesse, koostööpartneritesse ja teenistujatesse on nüüdisaegse juhtimise eeltingimuseks. Minu lubadus on kuulata ja märgata inimesi meie ümber.
  • Koostöö. Koostöö tegemine erinevate organisatsioonidega tõstab valla struktuuride pädevust ning loob võimalusi arenguks ja uute projektide elluviimiseks. Teeme koostööd kõikide vallavolikogus esindatud erakondade ja nimekirjadega, kes jagavad kodanikuühiskonna alusväärtuseid, on valmis tegema ühiste eesmärkide saavutamiseks kompromisse ning hindavad kodanike põhiõiguseid.

Me hoolime kõikidest ning hoiame igaüht, kes meie kõrval – sellisest hoiakust saab alguse paremini hoitud Eesti ning see tõstab ka meie kodukoha elustandardit. Kui märkame üksteise püüdluseid, hoolime teineteisest ning haarame kinni arukatest lahendustest, siis muutub meie eluolu ühtsemaks ja paremaks.

Meie valla kodanikel on olemas potentsiaal, mida saaksime oma kodukandi arendamiseks rakendada. Me soovime luua selleks soodsad tingimused ja me teame, kuidas seda teha. Olles töötanud riigiasutustes, erasektoris ja MTÜ-des, oman väärtuslikke tööalaseid kogemusi. Mõistan hästi, kuidas ettevõtted, riigiasutused ja vabaühendused toimivad, millised on nende edulood, kes on nn sädeinimesed ja milliseid avalikkusele suunatud teenuseid saab elanikele osutada läbi kohaliku omavalitsuse ja kolmanda sektori ühenduste. 

164

Raimo Ronimois

Meenemajandus OÜ, juhatuse liige