Põhja-Sakala vald

reform.ee
Menüü

MEIE PÕHIMÕTTED PÕHJA-SAKALA VALLA JUHTIMISEKS

ÜLDPÕHIMÕTTED

  1. Ühendamine, koostöö ja lõimumine. Põhja-Sakala valla moodustamisest on möödunud üks valimisperiood, kuid uue suurvalla ühtseks muutmisel on veel palju teha. Kõik külad, piirkonnad ja keskused peavad saama suurvallas oma identiteeti arendada ning tundma end täieõiguslike suurpere liikmetena. Muudame valla juhtimise vabaks ja demokraatlikuks nii, et igal üksikisikul ja kodanike ühendusel on arengute kavandamisel ja elluviimisel oma väljund (külaseltsid, kultuuriseltsid, MTÜd, spordiklubid jne).
  2. Hoolimine ja arvestamine oma inimestega. Kohaliku omavalitsuse põhiprintsiip on kohaliku elu korraldamine. Seadusest tuleneb hulk kohustusi, kuid nende realiseerimisel peab vald esikohale seadma kodanike põhjendatud vajadused ning hoolima iga üksikisiku eripärast. Lugupidav suhtumine kogukonda, kodanikesse, koostööpartneritesse ja teenistujatesse on tänapäevase juhtimise alustala, mida Reformierakonna valimisnimekirjas kandideerijad väga tähtsaks peavad ja järgmisel perioodil valla juhtimises rakendada lubavad.
  3. Koostöö. Koostöö tegemine arengule suunatud organisatsioonidega (EAS, PRIA, KÜSK, KIK jne) arendab vallajuhtide ja ametnike oskuseid ning loob võimalusi uute projektide elluviimiseks. Teeme koostööd kõikide vallavolikogu erakondade ja valimisliitudega, kes jagavad kodanikuühiskonna väärtuseid, on valmis ühiste eesmärkide saavutamiseks kompromisse tegema ning hindavad kodanike põhiõiguseid.
  4. Kommunikatsioon. Kaasava ja avatud vallajuhtimisega tagame, et kõik menetluses olevad eelnõud oleksid enne komisjonidesse ja vallavolikogusse jõudmist Põhja-Sakala valla ametlikes sotsiaalmeediakanalites avalikud. Nii saavad vallaelanikud neile oma hinnanguid anda ja ettepanekuid esitada.

  1. Eelarve. Valla eelarve koostamisel lähtume põhimõttest, et paikkondadesse tehtavad investeeringud oleksid valimisperioodi jooksul proportsioonis neist pärit maksulaekumistega. Ükski piirkond ei tohi end kõrvalejäetuna tunda, sest oleme üks vald.
  2. Personalipoliitika ja valitsemise ökonoomsus. Ametnike ja spetsialistide palkamisel eelistame oma valla inimesi. Väljastpoolt valda palkame inimesi siis, kui oma vallast pole vajalike teadmiste ja oskustega inimesi võimalik leida. Valla personalipoliitikas keskendume teenistujate arendamisele ja koolitamisele, kogemuste jagamisele ning heale juhtimistavale. Leiame võimalusi valitsemiskulusid vähendada ja eluliselt vajalikke teenuseid erasektorist sisse osta.
  3. Kaasamine. Kaasamine muudab valla juhtimise avatumaks, otsuste tegemise läbipaistvamaks ja suurendab inimeste usaldust valla vastu.

HARIDUS

EAKAD JA PENSIONÄRID

ETTEVÕTLUS VALLAS

ELUKESKKOND