Saaremaa vald

reform.ee
Menüü

#kenamsaaremaa SUURENEVA KOGUKONNAGA HARITUD SAAREMAA

KENAMSAAREMAA EI OLE MAA ÄÄR, KUST VÕIB ÜLE SERVA KUKKUDA – SEE ON KÕIGE KENAM KOHT, KUS ELADA, ARMASTADA, LAPSI KASVATADA JA ENNAST TEOSTADA. Siin on head ühendused, mis vähendavad vahemaid ja loovad elamisväärsed tingimused kogu Saaremaal. See tähendab kaugtöötamise võimalusi, sest turvalised ja kiired sideteenused ei vea alt. See tähendab kasutajasõbralikku transporti Saaremaal ning Saaremaa ja mandrimaa vahel.

KENAMSAAREMAA ON KOHT, KUS SÜNNIB LAPSI JA ELURING JÄTKUB LOOMULIKUS TAKTIS. Lasteaiakohad on kättesaadavad ja lastele tasuta. Lasteaia- ja koolitoit tuleb meie silmaterade lauale võimalikult kodu lähedalt, mahedalt ja tervislikult. Kodulähedane lasteaed ja kool on laste, õpetajate ning vanemate vastu sõbralik ja kiusamisvaba. Arendame haridusvaldkonda terviklikult ning demograafilistest muutustest lähtuvalt. Loome Saaremaa jaoks parima haridusmudeli, sealjuures ajakohastades ja korrastades majandamise ning tugiteenuste head toimimist, mis annab õpetajatele ja juhtidele võimaluse keskenduda laste õpetamisele ja arendamisele.

KENAMSAAREMAA ON ROHELINE SAAR, KUS KASUTATAKSE TAASTUVENERGIAT PRAEGUSTELE JA TULEVASTELE PÕLVEDELE MÕELDES nii, et see ei ohustaks kohalikke ökosüsteeme. Taastuvenergiat tuleb kasutada fossiilse päritoluga energiaallikate asemel.

KENAMSAAREMAA ON TUGEVATE PIIRKONDADE JA KINDLA KESKUSEGA VALD, MILLE JUHTIMINE ON LIHTNE, LÄBIPAISTEV JA AUS. Meie töökorralduse põhialus on innovaatiline juhtimine ja saarlaste initsiatiivi kaasamine. Demokraatia töötab kõige paremini koostöös, kui kõik vallakodanikud saavad selles vahetult osaleda ega jää passiivse pealtvaataja rolli. Teeme koostööd kogukondadega ning töötame välja Saaremaa lihtsa ja läbipaistva juhtimismudeli.

KENAMSAAREMAA ON OMA RIKKA KULTUURIPÄRANDI JA ERINEVATE SPORTIMISVÕIMALUSTEGA MEELISPAIK igale siinsele elanikule ja meie külalistele.

Liikumisvõimalused saarel ja ühendused „suure maaga“ on saarlastele aastasadade vältel olnud eluliselt tähtsad

Kui kaugetel aegadel oli tähtis ligipääsmatus, kaitstus ja eraldatus, siis aegade möödudes on see kõik põhjalikult muutunud. Saarel elades ja saarelist eluviisi nautides kogevad saarlased tänapäeval järjest enam, kui vajalikud on ühendused muu maailmaga ning kui tähtis on see saarlaste elujärje edenemist silmas pidades.

TAASTUVENERGIALE üleminek on elustiili ja ellujäämise küsimus ning Saaremaa käib selle protsessiga kaasas.

Saaremaa tingimustes on täielikult taastuvenergiale toetuv ning samal ajal tarnekindel ja sõltumatu energiavarustus võimalik ja majanduslikult kasulik. See tuleb teostada saarlaste vajadusi arvestades. Alustuseks koostame Saaremaa taastuvenergia kontseptsiooni, mis seob ühtsesse süsteemi kõik taastuvenergiaallikad: päikese, tuule, bioenergia, biogaasi ning jäätmeringluse ja -energia akumuleerimise võimalused, nagu vesiniku ja muude sünteetiliste kütuste kasutamise.

Saaremaa JUHTIMISSTRUKTUURID ja PROTSESSID on lihtsad, selged ja läbipaistvad.

Euroopaliku kodanikuühiskonna põhiprintsiibid on innovaatilisus ja avatus. See mõjutab vahetult saarlaste elukeskkonda ja jätkusuutlikku arengut ning aitab leida optimaalseid lahendusi.

SOTSIAALHOOLEKANNE ja TERVISHOIUTEENUSED toetavad inimeste HEAOLU, TERVIST ja VÄÄRIKUST ning on kõigile saarlastele vajaduspõhiselt kättesaadavad, seades seejuures eesmärgiks inimeste võimalikult suure iseseisva toimetuleku.

Meie kõige suurem ja tähtsam vara igas vanuses on tervis, alates lapseeast kuni kõrge vanuseni. Hea tervise kui heaolu alustala tagab iga saarlase teadlik suhtumine oma tervisesse ja teenuste süsteem, mis koosneb tervise edendusest, haiguste ennetusest ja ravikorraldusest.

LASTE ja PEREDE HOOLEKANNE suurendab perede heaolu ja õnnetunnet. Lapsed on Saaremaa tulevik. Kõik, mis me teeme nende heaks, teeme kõikide saarlaste heaks.

ETTEVÕTLUST on vaja soodustada INNOVAATILISTE lahendustega taristu, keskkonna arendamise ning minimaalse bürokraatiaga.

Lihtsalt öeldes on innovatsioon praeguste tegevuste tegemine tulevikus paremini , lihtsamalt, efektiivsemalt, säästlikumalt.

Püüdleme ÕPETAMIS- ja ÕPPIMISRÕÕMU andva saaremaise HARIDUSRUUMI poole. See on kvaliteetne, arvestab kohalikke vajadusi ning tagab eri sihtrühmadele hariduse kättesaadavuse tänapäevases ja turvalises õpikeskkonnas. Saaremaal omandatud haridus võimaldab soovijal astuda Tallinna, Tartu või ka Oxfordi ja Harvardi ülikooli lävele.

Koostöös haridustöötajate ja lastevanematega loome laste arengust lähtuva haridusmudeli, mis on Saaremaale parim ning suunatud õppimisele ja arenemisele; toetame erinevaid kodulähedasi haridusteenuseid ja õppevorme nii lastele kui ka täiskasvanutele. Arendame edasi koostööd haridusasutuste vahel ning aitame kaasa tööandjate ja haridusasutuste ühistegevusele. Hoolitseme selle eest, et andeid avav huviharidus oleks toetatud ja süsteemselt läbi viidud. Töötame haridustöötajate ja tugispetsialistide professionaalse arengu ja järelkasvu nimel.

Saaremaa kui AINULAADSE ning erilise KULTUURIRUUMI hoidja ja arendaja

LOOMETEGEVUSE soodustamine, toetamine ja süsteemne arendamine

PROFESSIONAALSE KULTUURILOOME toetamine

KULTUURIVÄÄRTUSTE säilimine ja nende väärtustamine

SPORTLIKUD ELUVIISID NING HEAS KORRAS SPORDITARISTU väärtustamine ja hoidmine