Jõelähtme vald

reform.ee
Menüü

Põhilubadused

 1. Lasteaia kohatasu vabastus alates 01.01.2022, et vähendada perede finantskoormust. 
 2. Loole uus spordikeskus ja ujula, et pakkuda Loo kooli lastele ja valla elanikele tänapäevaseid sportimisvõimalusi. 
 3. Valla teed tolmuvabaks aastaks 2025, et ka väiksemates kohtades oleks ajakohane elukeskkond. 
 4. Kortermajadele koostöös uued parklad, et vähendada parkimisprobleemi asulates. 
 5. Uued kõnni- ja rattateed, et võimaldada elanikele turvalisi liikumis- ja sportimisvõimalusi. 

Visioon

Jõelähtme vallas on mõnus elukeskkond – sõbralik, roheline, tervislik, sportlik, turvaline. Väärtustatakse vallas elamist, luues uusi võimalusi elukvaliteedi tõstmiseks. Vald on stabiilne, hooliv, tegus ja keskkonnasõbralikku arengut toetav, pakkudes elanikele kvaliteetset avalikku teenust. Valda arendatakse reaalseid majanduslikke võimalusi arvestades, võtmata vallale mittevajalikke ja üle jõu käivaid kohustusi. Need on märksõnad, mis aitavad meil otsuseid langetada ning õiged valikud teha. Selleks, et seda visiooni ellu viia, planeerib Reformierakond edasistel aastatel alljärgnevaid tegevusi: 

Lapsed

Inimsõbralik ja mõnus elukeskkond hõlmab eneses turvalist, loovat ning nüüdisaegset keskkonda meie lastele. See tähendab nii korras koolimaju kui ka piisaval hulgal lasteaiakohti. Väga oluline on laste vaba aega mitmekesiselt sisustada ja nende arengut toetada. 

 1. Vabastame valla lasteaedades käivad Jõelähtme valla lapsed alates 01.01.2022 lasteaia kohatasust ning võimaldame toiduraha maksmisest vabastuse sotsiaalset tuge vajavatele peredele, et vähendada perede finantskoormust.
 2. Jätkame lapsehoiu- ja eralasteaiatoetuse maksmist, et toetada peresid, kes teevad valiku eralastehoiu kasuks. 
 3. Jätkame kõikidele üldhariduskoolis õppivatele lastele koolitoetuse maksmist, et kooliaasta algus oleks kõikide perede jaoks meeldiv sündmus. 
 4. Tagame Jõelähtme valla koolides õppivatele lastele tasuta ühistranspordi kooli ja kodu vahel, et lastel oleks soodne ja turvaline kodu ja kooli vahel liigelda. 
 5. Toetame laste spordi- ja huvitegevuses osalemist: avame selle tarbeks oma koolide juurde spordi- ja huviringe ning maksame jätkuvalt spordi- ja huvitegevuse toetust. 
 6. Arendame koolivõrku, toetame õpilaste ja õpetajate digiteadlikkuse tõstmist, pakume õpilastele võimalust õpiabiprogrammides osalemiseks ning edendame mentorlust nii õpilaste kui ka õpetajate seas, eesmärgiga muuta valla koolid tänapäevase õpikeskkonnaga õppeasutuseks. 
 7. Arendame muusika- ja kunstikooli, et pakkuda valla lastele võimalusi omandada kvaliteetne huviharidus. Avame huvikooli juurde spordiosakonna
 8. Toetame noortekeskuste arengut, et pakkuda valla noortele kvaliteetset vaba aja sisustamise võimalust. Jätkame nn noortebussi projekti, et võimaldada ka teiste külade lastel osa saada valla noortekeskuste tööst. 
 9. Toetame vallas töömaleva ja päevalaagrite korraldamist, et pakkuda lastele võimalust suvel töötada ja puhkus aktiivselt veeta. 
 10. Toetame alevikesse ja külakeskustesse uute mängu- ja spordiväljakute rajamist ja laiendamist ning aitame tasuda projektide omaosaluse. 
 11. Jätkame Loo kooli laiendamisega, et lisaks uutele klassiruumidele rajada kooli juurde ka uus nüüdisaegne spordikeskus koos suurema ujulaga, et pakkuda Loo kooli lastele ja valla elanikele tänapäevaseid sportimisvõimalusi. 
 12. Tähtsaimad rahastust vajavad haridus-, kultuuri- ja spordiobjektid on Loo kooli spordihoone koos ujulaga, Loo kultuurikeskus ja raamatukogu; Kostivere noortekeskus, Kostivere mõis ja Kostivere kooli aula; Neeme rahvamaja, noortekeskus ja spordimaja; Jõelähtme rahvamaja

Elukeskkond

Elukeskkond peab olema elamisväärne. Tolmuvaba ja valgustatud tee- ning tänavavõrgu laiendamine; korrusmajade parkimisprobleemide lahendamisele kaasaaitamine. Raske- ja transiitliikluse elukeskkonnast kõrvalejuhtimine. Alevikke ja külasid ühendavate jalgratta- ja kõnniteede ehitamine. Toimiva ja kasutajasõbraliku ühistransporditeenuse osutamine. Turvalisemad tänavad ning korrastatud aleviku- ja külakeskused. Kogukonna kooskäimise, sportimise ja kultuuri tarbimise võimalused. Meie rikkaliku looduskeskkonna hoidmine ja elukeskkonnaga arvestava ettevõtluse toetamine. 

 1. Jätkame Euroopa Liidu toel ning koostöös maanteeameti ja naabervaldadega ratta- ja kõnniteede võrgustiku rajamist, mis võimaldab elanikel turvaliselt liigelda ja sportida ning loob seeläbi inimsõbralikuma elukeskkonna.
 2. Aitame kaasa kortermajade parkimisalade laiendamisele, et muuta kortermajade ümbrus tänapäevasemaks ja nägusamaks. 
 3. Teeme koostööd transpordiameti ja naaberomavalitsustega, et leida lahendused Loo aleviku elamualasid läbiva raske- ja transiitliikluse ümbersuunamiseks, mis muudab aleviku elukeskkonna turvalisemaks ja vähendab transpordist tingitud mürakoormust. 
 4. Seame eesmärgi aastaks 2025 valla teed tolmuvabaks muuta ning seni veel tänavavalgustusega katmata külakeskused valgustada, et ka väiksemates kohtades oleks ajakohane elukeskkond. 
 5. Seisame valla ühissõidukiühenduse kasutajasõbralikumaks muutmise eest, mis seisneb elanike elukorraldust enam arvestavas liinivõrguspaindlikes ühistranspordilahendustes, „Pargi ja reisi“ süsteemi arenduste toetamises ning reaalajas jälgitava ühistranspordi korralduses
 6. Aitame korralduslikult kaasa, et igasse majapidamisse jõuaks ülikiire internet, mis aitab luua võimalusi töökohtadeks ka väljaspool keskuseid ning töötada ja õppida ka kodukontoris. 
 7. Soodustame piirkondlike veevärkide koondamist valla vee-ettevõtja Loo Vesi haldamisele, et ühtlustada vee kvaliteeti. Hajaasustusega piirkondades toetame majapidamispõhise vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamist. Piirkondades, kus looduskeskkond seda võimaldab, soodustame tänapäevaste bioloogiliste reoveekäitlussüsteemide kasutuselevõttu
 8. Arendame vallas elanikkonnakaitset ja hädaolukordades toimetulemise võimekust. Toetame vabatahtlike päästjate tegevust ning kaasfinantseerime päästekomandode depoode rajamist, eesmärgiga tõsta elanikkonna teadlikkust hädaolukordadeks valmistumisel, mis suurendab ühiskondlikku turvatunnet. 
 9. Võimaldame kogukonnaprojektide kaasfinantseerimist valla eelarvest, et toetada külakogukondi oma elukeskkonna arendamisel ning kultuuri ja spordiürituste korraldamisel. 
 10. Soodustame valla kultuuri- ja spordiasutuste arengut, et pakkuda Jõelähtme vallas kvaliteetseid kultuurielamusi ning nüüdisaegseid sportimisvõimalusi. Toetame liikumisharrastuste edendamist ja pakume oma valla elanikele soodustusi valla spordiobjektide kasutamisel ning loome uusi võimalusi, et sportida ja vabas õhus liikuda
 11. Hoiame ja loome võimalusi Jägala joa, Linnamäe, Kostivere karstiala ja Maardu lõunakarjääri kui loodus- ja elamusturismi piirkondade arendamiseks ning meie ajaloopärandi Rebala, Kostivere mõisa, Saha kabeli, Jõelähtme kirikumõisa hoidmiseks ja kaitsmiseks, et pakkuda nii meie valla elanikele kui ka külalistele võimalust osa saada Jõelähtme valla kaunist ja mitmekesisest loodusest ja pärandist. 
 12. Teeme koostööd muinsuskaitseameti ja kohalike kogukondadega, et Rebala kaitsealal kehtiksid reeglid ja meetmed, mis soodustavad vanade talukohtade taastamist, oma juurte juure naasmist, seda toetava ettevõtluse arengut ning pärandmaastike kaitsmist, säilitamist ja hooldamist
 13. Seisame kohalikele kogukondadele oluliste puhkemetsade säilimise ja mõistliku majandamise eest, et jääks alles nii harjumuspärane elukeskkond kui ka liigirikas looduskeskkond. 
 14. Soodustame prügimajanduses liigiti kogumise suurendamist. Liigiti kogutud prügi peab olema võimalik ära anda selle tekkekohas ehk iga majapidamise juures ning olema tasuta. Liigiti kogumise suurendamine aitab kaasa looduskeskkonna säästlikule majandamisele. 
 15. Ettevõtluse arendamisel toetame tasakaalukat ja keskkonnatingimusi arvestavat arengut, pakume ja otsime lahendusi elu- ja keskkonnahäiringuid tekitava ettevõtluse ajakohastamiseks, et esineks vähem lõhna- ja mürahäiringuid ning Jõelähtme vald oleks atraktiivne koht nii elamiseks kui ka ettevõtlusega tegelemiseks. 
 16. Kaevandussurve vähendamiseks räägime kaasa maapõuepoliitika teemadel, pakume keskkonnasäästlikke alternatiivseid lahendusi massiivsele kaevandamisele ning seisame vastu kogukondadega kokku leppimata kaevanduste avamisele Jõelähtme vallas, et säiliks meie atraktiivne elu- ja looduskeskkond.

Sotsiaalne turvalisus

Kohaliku omavalitsuse ülesanne on tagada oma elanike sotsiaalne turvalisus. Selleks maksab omavalitsus sotsiaaltoetusi, osutab sotsiaalteenuseid ning rajab sotsiaalse infrastruktuuri ja võrgustiku, et aidata inimesi, kes abi vajavad. 

 1. Jätkame sotsiaaltoetuste maksmist samal tasemel, vajadusel suurendame toetuste hulka ja määrasid. Laiendame teenuseid sotsiaalselt raskesti toimetulevatele peredele, suurtele peredele ning puuetega inimestele, et tagada minimaalne elamisväärne toimetulek ja et tuge vajav isik saaks kauem elada oma kodus
 2. Kaasame kolmandat sektorit ja naaberomavalitsusi, et arendada ja mitmekesistada pakutavaid sotsiaalteenuseid. 
 3. Tagame jätkuvalt lasteaedades ja koolides tugipersonali rahastamise, et kindlustada haridusliku erivajadustega laste arenguks ja õppeks vajalikud tingimused
 4. Kaasame eakaid, tagame neile võimalused kaasa lüüa ühiskondlikus elus. Toetame päevakeskuste tegevust. 
 5. Jätkame Jõelähtme sotsiaalkeskuse arendamist, et pakkuda professionaalsel tasemel sotsiaalteenust ja toetust Jõelähtme valla abivajajatele. 
 6. Soodustame erainitsiatiivi ning koostööd naabervaldadega piirkondlike hoolekandeteenuste pakkumiseks, et abi vajaval isikul oleks võimalik abi saada kodulähedases piirkonnas. 
 7. Pakume tuge ja teenuseid omastehooldajatele, et neil oleks võimalus säilitada piisav elukvaliteet igapäevast abi vajava lähedase hooldamisel.

Valla juhtimine

valla juhtimine peab olema stabiilne, hooliv ja tegus. Juhime valda ausalt ja avatult, oleme suunatud positiivsele arengule ning pakume elanikele kvaliteetset avalikku teenust. Valla arendamisel lähtume reaalsetest majanduslikest võimalustest, võtmata vallale mittevajalikke ja üle jõu käivaid kohustusi. 

 1. Seame eesmärgiks tulemuslikult valda juhtinud vallavalitsuse jätkamise ka järgmisel neljal aastal. 
 2. Valitseme tegusalt, hoolivalt ja õiguspäraselt, esiplaanil on kvaliteetse avaliku teenuse osutamine ja bürokraatia vähendamine
 3. Juhime valda otstarbekalt, valla rahakott ei tohi olla võimulolijatele isikliku heaolu kasvatamise vahend. 
 4. Planeerime valla eelarvet vastutustundlikult, võttes arvesse valla reaalseid majanduslikke võimalusi
 5. Kaasame eurovahendeid valla elukeskkonna parandamiseks, toetame Leader-liikumist
 6. Juhime valda tasakaalukalt, olles orienteeritud säästvale ja keskkonnasõbralikule arengule, kaasame kogukondi neid mõjutavate otsuste tegemisel. 
 7. Informeerime vallaelanikke olulistest valda puudutavatest sündmustest, kasutades selleks nii vallalehte, valla kodulehte, valla ja külade Facebooki kontosid kui ka keskustes paiknevaid infostende.