Lüganuse vald

reform.ee
Menüü

RÄÄGIME INIMESTEGA

Tutvustame valla tegemisi tihedamini ja arusaadavalt, kasutades selleks tänapäevasemaid meetodeid ja oskuseid. Tegutseme avatult ja ausalt.

VALLA MAINE

Lüganuse vald ei ole mahajäetud või unustatud paljude omasuguste seas, vaid on seiklusmaa Ida-Virumaa lipulaev! Kutsume meile külalisi ja turiste, osaleme maakondlikus turismiklastris ja Ida-Virumaa mainekujunduses tervikuna.

ETTEVÕTLUS

Vajalik valla arengumootor. Ettevõtjaid peab kindlasti tunnustama ja toetama arengutes, mis loovad või säilitavad töökohti ning annavad maksutulu. Ettevõtlus ei ole pelgalt erahuvi, vaid see on suuremal või vähemal määral kasulik meile kõigile, kogukonna ja ühiskonna heaolule tervikuna. Mõelgem suuremalt!

HARIDUS

Meie vallas tuleb kindlasti ümber korraldada haridusasutuste võrk, muuta see efektiivsemaks ning õppijasõbralikumaks. Kulutame praegu igal aastal 52% valla eelarvest haridusele, sellest suurema osa majade ülalpidamisele. Nii ei saa kaua jätkata! Tagame kvaliteetse alus- ja põhihariduse. Loome meie vallas uudse kogupäevakooli, mis ühendab endas üld- ja huvihariduse kogu päeva jooksul. Vald peab tagama koolitranspordi. Elukestev õpe on tähtis: toetame eesti keele õppimist ja pakume eakatele põnevaid kursuseid päevakeskustes.

NOORED

Vald ei ole jätkusuutlik, kui noored lahkuvad. Aitame noortel kasvada ning areneda ettevõtlikumaks, hakkajamaks ja iseseisvamaks. Mine vaata maailmas ringi, õpi, saa kogemusi ja tule tagasi, sa oled oodatud! Ka väikeses kohas saab realiseerida oma unistusi ja ideid. Elamuehituseks vajalik maatükk Purtse jõe ääres maksab kordades vähem kui Pirita jõekäärus. See on meie sõnum noortele ja peredele.

KULTUUR

Elame just nii sobivas kohas, et kultuuri igati nautida. Saame seda teha kohapeal või soovi korral sõita mujale. Kultuurikorraldaja tuleb tööle kutsuda igasse rahvamajja, majades peab olema sees hing ja käima elu.

KOGUKONNAELU

Leiame, et kõike ei pea ära korraldama vallavalitsus. Väärtustame kogukondade enda algatusi ja tegevusi, anname külaseltsidele selleks soovitud võimalused ja arendusprojektideks vajaliku rahalise omaosaluse.

HUVIHARIDUS

Iga valla laps, noor või täiskasvanu tegelegu millegi meelepärasega! Muusikaga, maalimisega, kangakudumisega, tantsuga või robootikaga – kõik ideed on teretulnud ja teostatavad meie oma Kiviõli kunstide koolis või teistes piirkonna huviringides.

RAHVATERVIS JA SPORT

Vajame terviseedenduse spetsialisti, kes korraldaks iga päev meie inimestele aktiivseid tervist edendavaid sportlikke tegevusi: jooksusid, kepikõndi, erinevaid võistluseid, tänavakorvpalliturniire või midagi muud. Meil on korralikud kergliiklusteed, jõulinnakud ja spordiplatsid juba olemas, need tuleb rahvale kasutusse anda ja tegevusi eest vedada. Hädasti on vaja suurt ajakohast jõusaali! Valmival Kiviõli staadionil on vaja käima lükata kõikvõimalikud tegevused ja treeningud, staadion tuleb panna tööle! Küllap siis liikumine ja tervisesport juba ise tähtsaks igapäevaelu osaks muutuvad.

TURVALISUS

Kriisideks tuleb valmistuda hoolega, et tagada meie elanike turvalisus ja ohutus. Suurendame elanike valmisolekut hädaolukordades hakkama saada. Toetame ja teeme koostööd vallas tegutsevate vabatahtlike ühendustega, kes panustavad kogukonna turvalisusesse. Jätkame koostööd päästeametiga, mille üks hea näide on projekt „Kodud tuleohutuks“.

MUGAV ELUKESKKOND KÕIGILE

Tuleb töötada nii, et meie vallas oleks kõigil inimestel mugav elada, pääseda tööle, mängida ja õppida, puhata ja saada vajalikke teenuseid.

Transpordiühendused olgu sujuvamad Jõhvi-Narva, Rakvere-Tallinna ja Tartu suunal. Selleks teeme koostööd ühistranspordikeskustega ja reisijateveo korraldajatega raudteel.

Kergliiklusteede võrgustikku annab veel mitmes kohas täiendada. Ühendamata on Kiviõli ja Püssi, Kiviõli ja Seikluskeskus. Aa, Voorepera, Liimala, Purtse, Lüganuse alevik ja kalmistu –uusi kergteid on vaja ka nendesse kohtadesse.

Tänavavalgustus on hästi rekonstrueeritud valla keskuses Kiviõlis, kuid ootab ajakohastamist linna lõunapiirkonnas ja tingimata ka mujal valla asumites. LED-tehnoloogiale üleminek loob vallaeelarves märgatava kokkuhoiu.

Valla programmi „Ehitised korda“ on vajalik jätkata edaspidi nii korteriühistute kui ka eramute jaoks, selle mahtu tuleb suurendada. Korteriühistutele on erinevate programmide rakendamiseks vaja paremat teavitust. Aitame neil seda infot leida ja kasutada!

Teedevõrk peab saama korda, selleks on tarvis valla eelarves suurendada teede rahastust ja leida lisaks väliseid toetusvõimalusi. Tuleb võtta tööle pädev teede spetsialist, kes korraldab iga päev teede seisundi hindamist, kvaliteetset remonti ja korralikku lumelükkamist.

Lastemänguväljakuid ja palliplatse korrastame või rajame igal aastal juurde, need peavad asuma kõigis valla piirkondades ning olema atraktiivsed ja mõnusad.

Esmatasandi tervishoid peab olema kättesaadav ka meie vallas kohapeal. Tegime korda tervisekeskuse polikliinikumaja ja hoiame seda. Täiendame sealset teenuste valikut, teeme koostööd teenusepakkujatega, et tuua inimestele lähemale sõeluuringuid ja diagnostika. Tähtsustame vaimse tervise hoidmist samavõrd nagu füüsilist. Igaüks meist saab enda ja lähedaste kaitsmiseks anda oma panuse. Õpime märkama!

Sotsiaalteenused olgu meie vallas tänapäevased ja paindlikud, soosime uusi lahendusi ja vajaduspõhiste teenuste sisseviimist. Näiteks aitab avahooldusteenuste arendamine toetada eakate võimalikult pikaaegset koduselamist. Meie vallale kuuluv ööpäevaringset hooldusteenust pakkuv Sihtasutus Kiviõli Tervisekeskus areneb pidevalt ja pakub teenuseid neile, kelle seisund ei võimalda enam kodus elada.

Lemmikloomad vajavad rohkem tähelepanu. Tarvis on tänapäevast koerte jalutus- ja harjutusväljakut. Kodutute kasside hulk on väga suur ja vajab valla sekkumist aktiivsete kampaaniate ja teavitustööga.

Aktiivne puhkus on popp. Toetame ka edaspidi Kiviõli seikluskeskust ja Aidu veemaad, need on meie valla tähed! Meie pärlid on Uljaste järv, Purtse jõgi, Liimala rand ja veel paljud kaunid kohad. Hoiame need korras ja vallarahvale avatuna. Vajadusel korraldame transpordi. Teeme koostööd eraettevõtjatega turismi- ja kohaliku toidu sektoris.

Avalik ruum peab olema tänapäevane ja hästi läbi mõeldud. See soodustab aktiivset eluviisi ja avatust meie külalistele.

Lüganuse kalmistu on viimane puhkepaik meie esivanematele ja peab olema korras. Kalmistule on tseremooniate läbiviimiseks vaja rajada tänapäevane tavandimaja.

KESKKOND JA KLIIMAMUUTUSED

Loodust ja keskkonda mõjutavad kahtlemata väga suurel määral tööstus ja tootmine. Oleme arvamusel, et targad lahendused, parim võimalik tehnoloogia ja keskkonnanõuetele vastav ettevõtlus on meie valda teretulnud. Mõjude hindamiseks ja otsuste langetamiseks tuleb tellida põhjalikud uuringud ja keskkonnamõjude hindamised. Olime valmis algatama vajalikke tegevusi Viru Keemia Grupi biotoodete tootmiskompleksi rajamise ettevalmistamiseks, et kõikidele vallarahvast puudutavatele küsimustele vastuseid saada. Kuid kas meie vald ja keskkond kannatab välja ka tuumajaama, seda me kindlalt ei tea.

VÕIMUL OLEMINE

Meie ei vaja valimistel osalemist selleks, et lihtsalt võimul ja pildil olla. Oleme valmis tegema koostööd erinevate osalistega ja leidma ühisosa. Lüganuse vallavolikokku valituks osutudes soovime töötada, teha päriselt midagi valla elanike heaks, noorte ja perede tagasitulemiseks valda ning valla jätkusuutlikkuse tagamiseks.

EDU MEILE KÕIGILE!