Järva vald

reform.ee
Menüü

Visioon

Soovime, et Järva vald eristuks positiivses võtmes kõikidest teistest Eesti omavalitsusüksusest. Meie eesmärk on olla parim maaomavalitsus, kes tagab oma praegustele ja tulevastele elanikele atraktiivse elukeskkonna ning on heaks partneriks nii kodanikele kui ka riigile ja eeskujuks teistele omavalitsustele. Usume, et jätkusuutliku maaelu tagavad nutikad ja tulevikku vaatavad lahendused. Näeme Järva valda tulevikus rohevallana, kus loodushoid, ettevõtlus ja inimeste heaolu on arukalt lõimitud. Nii tegutsedes peatame valla elanike arvu vähenemise ja pöörame selle pikas perspektiivis tõusuteele. Alljärgnevalt toome välja oma visiooni elluviimiseks plaanitavad tegevused Järva vallas valdkonniti.

 1. Haridus
  1.1. Vabastame Järva valla lasteaedades käivate laste vanemad toiduraha tasumisest;
  1.2. jätkame haridusreformiga;
  1.3. kindlustame kõigile valla lastele koha kodulähedases lasteaias;
  1.4. tagame huvihariduse ja -tegevuste senise rahastamise.
 2. Kogukonnad
  2.1. Jätkame omaalgatuste, MTÜ-de ja külaseltside toetamist;
  2.2. aitame koordineerida kogukondades tegutsevate MTÜ-de ja külaseltside omavahelist koostööd;
  2.3. soodustame Järva valla eri piirkondi ühendavate traditsioonide teket. Väärtustame ja toetame väiksemate kogukondade poolt algatatud ettevõtmisi;
  2.4. jätkame kaks korda kuus ilmuva vallalehe väljaandmist;
  2.5. laiendame veelgi pakiautomaatide võrgustikku;
  2.6. toetame toimivad algatusi siseturvalisuse tagamiseks.
 3. Sotsiaalne turvalisus ja tervishoid
  3.1. Töötame parema perearstiteenuse pakkumiseks välja programmi „Perearstid maale“;
  3.2. rajame valla eri piirkondadesse eakate vajadusest lähtuvad päevakeskused ja eluruumid;
  3.3. toetame eakate huvitegevust;
  3.4. alustame eakate sünnipäevatoetuse maksmist;
  3.5. arendame avalikku ruumi ja puhkealasid ligipääsetavuse printsiipi arvestades;
  3.6. jätkame projektidega „Kodud tuleohutuks” ja „Hajaasustuse programm”;
  3.7. märkame ja toetame iga abivajajat.
 4. Kultuur, sport ja vaba aeg
  4.1. Viime kultuurikeskused ühtse juhtimise alla, tagades piirkondliku sisuarenduse;
  4.2. rajame valla eri piirkondadesse multifunktsionaalsed vabaajaväljakud;
  4.3. jätkame Väinjärve, Järva-Jaani, Eistvere ja Käravete järvealade arendamist puhkealadeks;
  4.4. loome Järva vallale nn brändiürituse;
  4.5. edendame valla spordirajatisi;
  4.6. arendame välja süsteemi valla jõusaalide iseteeninduslikuks kasutamiseks.
 5. Lapsed, noored ja pered
  5.1. Tagame ranitsa- ja sünnitoetuse, seome toetuse suuruse tarbijahinnaindeksiga;
  5.2. jätkame õpilasmalevate korraldamist;
  5.3. loome stipendiumi tublide noorte tunnustamiseks;
  5.4. kaasame noori valla juhtimisse;
  5.5. arendame edasi üürimajade programmi Aravetel, Koerus ja Järva-Jaanis.
 6. Juhtimine
  6.1. Arendame Järva valda tervikuna;
  6.2. oleme tänu kiirele asjaajamisele ja avatud juhtimisele heaks partneriks nii kodanikele kui ka ettevõtjatele;
  6.3. jätkame kasutajasõbralike e-teenuste arendamist;
  6.4. lähtume omavalitsuse juhtimisel keskkonnasäästlikest eesmärkidest;
  6.5. rakendame looduse säästmise meetmena keskkonnahoidlikke avalikke hankeid.
 7. Keskkond
  7.1. Seame prioriteediks korras teed ja tänavad;
  7.2. töötame välja rohevalla kontseptsiooni;
  7.3. laiendame Järva valla kergliiklusteede võrgustikku. Töötame välja vastava arengu- ja tegevuskava;
  7.4. korrastame külade elukeskkonda, likvideerides vanad ja/või lagunevad hooned;
  7.5. jätkame tänavavalgustuse võrgu uuendamist;
  7.6. teeme valla pargid korda ning arendame sealset looduslikku mitmekesisust;
  7.7. abistame korteriühistuid korruselamute renoveerimisel;
  7.8. korraldame jäätmekäitluse mugavalt ja arusaadavalt. Suuname materjalid ringlusse.
 8. Ettevõtlus
  8.1. Oleme oma kiire asjaajamise ja avatud juhtimisega ettevõtjatele heaks partneriks;
  8.2. usume, et valla elukeskkonna jätkusuutlikkuse võtmeks on hea koostöö ettevõtjatega, mis tagab ettevõtluse arengu ning loob uusi töökohti;
  8.3. loome valla teenuskeskustesse ettevõtjatele kaugtöö võimaluse;
  8.4. korraldame iga-aastast tänuüritust valla ettevõtjatele;
  8.5. julgustame ettevõtjaid arendama ringmajanduse lahendusi.
 9. Investeeringud
  9.1. ehitame Arevetele uue lasteaia ja rajame Aravete kooli juurde mänguväljaku
  9.2. jätkame Albu mõisa ja pargi arendamist;;
  9.3. rajame Aravete-Käravete kergliiklustee;
  9.4. ehitame Võllastele kultuuri- ja spordikeskuse ning renoveerime Järva-Jaani kooli;
  9.5. rajame Eistvere-Imavere-Paia kergliiklustee;
  9.6. arendame Väinjärve puhkeala ja laiendame Koeru lasteaia mänguväljakut;
  9.7. renoveerime Koigi aednikumaja ja taastame sealse triiphoone;
  9.8. rajame Peetri-Kareda küla kergliiklustee ja renoveerime Peetri lasteaia;
  9.9. jätkame lairibavõrgu väljaehitamist, et kiire internet jõuaks igasse kodusse.