Valga vald

reform.ee
Menüü

Eesti Reformierakonna valimisprogramm Valga vallas aastateks 2021–2025 

Muudame koos Valga valla paremaks! 

Seisame stabiilse vallajuhtimise ja väärika poliitkultuuri eest.

Vallavanema kandidaat Lauri Drubinš

Peame Valga valla elu arendamise juures oluliseks alljärgnevaid sihte ning nende saavutamiseks vajalikke tegevusi, millest tähtsimad on esile toodud rasvases kirjas. 

Atraktiivne Valga vald

 1. Teeme korda Tambre tee ja panustame kõnniteede rajamisse. 
 2. Suurendame investeeringuid teede ja tänavate tolmuvabaks muutmisse ja hooldusesse. 
 3. Korrastame kõik valla bussiootepaviljonid, pingid, viidad ja infotahvlid. 
 4. Tekitame bussiootepaviljonide juurde mobiiltelefonide laadimise võimaluse. 

Lisaks 

Kaasav ja Inimkeskne Valga vald

 1. Paigaldame maapiirkondadesse pakiautomaadid. 
 2. Kaasame elanikke, ettevõtteid ja huvigruppe vallaga seotud otsuste tegemisse. 
 3. Tihendame koostööd valla asutuste ja kogukondade vahel ning soodustame kogukonnaesinduste tegevust ja arengut. 
 4. Jätkame kaasava eelarve rakendamist, et pakkuda elanikele valla raha kasutamises kaasa rääkimise võimalust. 

Lisaks 

Turvaline ja terve Valga vald 

 1. Panustame energiajulgeoleku tõstmisse, et tagada suuremate elektrikatkestuste korral kohalike varustatus veega ning mobiilimastide, tanklate, Valga haigla ja hooldekandeasutuste varustatus elektriga. 
 2. Hakkame maksma stipendiumit valla elanikele, kes asuvad õppima päästjaks, politseinikuks, meditsiinitöötajaks või õpetajaks, et toetada nimetatud erialade  järelkasvu. 
 3. Laiendame Valga haigla parklat ja muudame haigla jalgsi ligipääsetavamaks. 

Lisaks 

Laste- ja noortesõbralik Valga vald 

Haridus 

 1. Säilitame kvaliteetse kodulähedase alg- ja põhihariduse. 
 2. Jätkame tasuta hommikusöögi pakkumist haridusasutustes. 
 3. Premeerime Valga valla tublimaid lõpetajaid koolilõputoetusega. 
 4. Rajame Lüllemäe lasteaiale uued ruumid. 

Lisaks 

Noorsootöö 

 1. Renoveerime Valga avatud noortekeskuse. 
 2. Renoveerime Valga muusikakooli hooned. 
 3. Tõstame laste ja noortega tegelevate spetsialistide palku. 

Lisaks 

Kultuurne ja aktiivne Valga vald 

Sport 

 1. Ehitame Valga Priimetsa koolile uue spordihoone. 
 2. Kujundame Jaanikese motokeskusest rahvusvahelise tähtsusega motospordikeskuse. 
 3. Uuendame maapiirkondade staadioneid. 
 4. Liigume edasi Valga põhikooli ujula/spaa laiendamise projektiga. 

Lisaks 

Kultuur 

 1. Leiame ruumid kinohoonele. 
 2. Soetame vallale mobiilse lava. 
 3. Toetame kogukondade kultuurisündmusi. 
 4. Uuendame kultuuri- ja rahvamajade tehnikaparki. 

Lisaks 

Arenev ja ettevõtlik Valga vald 

 1. Rajame valla piirkonnakeskustesse kaugtöökontorid, et soodustada kodulähedast töötamist ja ettevõtlust. 
 2. Renoveerime Valga raudteejaama siseruumid, et seal saaks korraldada konverentse ja seminare. 
 3. Soodustame valla ettevõtete tegevust, võttes arvesse nende ettepanekuid nt taristu ja tööstusalade arendamise, tööjõu väljaõppe täiustamise, ühistranspordi graafikute kohandamise jmt kohta. 

Lisaks 

Targalt majandav ja jätkusuutlik Valga vald 

 1. Korrastame valla prügimajanduse, paigaldame igasse linnaosasse ja asulasse suured avalikud prügikonteinerid ning varustame asulad rõivajäätmete konteineritega. 
 2. Suurendame heakorra- ja keskkonnaalast järelevalvet, sh paigaldame prügistamise ohuga kohtadesse valvekaamerad. 
 3. Toetame kogukondade keskkonnaalaseid algatusi ja projekte ning loodushariduse andmist valla haridusasutustes. 

Lisaks