Harku vald

reform.ee
Menüü

RE-START HARKU vallas

Konkreetsete tegude ja uue mõtteviisi juurutamisega loome koos elanikega kõigile parema homse ja ülehomse.

1. Harku vald on meie kodu, mida hoiame üheskoos

Viime valla juhtimise kvaliteedi uuele tasemele. Kuigi volikogu saab mandaadi neljaks aastaks, siis ulatub otsuste mõju palju kaugemale – seega peame lahendusi pakkudes silmas pikka perspektiivi. Arvestame elanikega ja kaasame kogukondi.

Lähtume otsustes teadmispõhisusest ning kaasame kogukonnad päriselt ja sisuliselt otsustamisprotsessi. Lihtsustame asjaajamist elaniku ja valla vahel.

2. Tagame OÜ Strantumi tegutsemise, lähtudes valla elanike huvidest

Viime läbi Harku valla kommunaal- ja veemajanduse põhjaliku auditi, et tagada tegevuse läbipaistvus ja kvaliteetne teenus.

Muudame OÜ Strantumi nõukogu koosseisu valiku põhimõtteid nii, et esmane kriteerium oleks professionaalsus, mitte poliitiline kuuluvus.

Seisame selle eest, et asjatundlikult korraldatud veemajandus tagaks joogivee kvaliteedi ja jätkusuutliku kättesaadavuse. Otsime kastmisveelahendusi põhjavee ressurssi kasutamata.

3. Igale lapsele elukohta arvestav lasteaiakoht

Tagame 1,5–7-aastastele lastele elukohta arvestava lasteaiakoha. Ehitame valmis Vääna-Jõesuu, Tabasalu Mürsiku ja Tiskre lasteaia. Kaotame lasteaia kohatasu.

Harku valla lasteaiad toetavad lapse arengut tänapäevase keskkonna ning motiveeritud spetsialistide abiga parimal võimalikul moel.

4. Loome lastele valikuvõimaluse erinäoliste koolide vahel

Lastel peab olema võimalik õppida kodulähedases koolis. Kolmandas kooliastmes loome õpilastele võimaluse valida kolme erinäolise üheksaklassilise kooli vahel, milleks on Tabasalu, Muraste või Tiskre kool.

Lapsed arenevad ja õpivad kõige paremini tänapäevases koolis, mis arvestab nende vajaduste ning võimetega. Kool peab asuma kodu lähedal, et õpilane ei peaks veetma iga päev tunde autos või bussis.

5. Hinnatud ja väärtustatud õpetajad

Muudame õpetajate ja tugipersonali palgad ning motivatsioonipaketi konkurentsivõimeliseks lähiomavalitsuste omadega.

Kaasame haridusjuhid ja vaatame koos tulevikku, kuidas tagada haridusasutustes võimalikult head töö- ja palgatingimused. Nii väärtustame praeguseid Harku valla haridustöötajaid ning toome parimad uued õpetajad just meie koolidesse ja lasteaedadesse.

6. Noortele võimalus suviti tööd teha

Arendame Harku valla malevat koostöös kohalike ettevõtetega ja kaasame projekti noori kogu vallast.

Noore inimese töökogemus ja sõbrad tulevad suviste tegevuste kaudu. Loome valla noortele võimaluse esmase töökogemuse saamiseks.

7. Loome tänapäevase kogu pere liikumispargi

Vaba aega saab veeta seiklusrajal, kiigepargis, pumptrack’il, välijõusaalis, mänguväljakutel ja talvisel perioodil kunstjääga uisuväljakul.

Mitmekülgses liikumispargis leiavad aktiivset tegevust nii suured kui ka väikesed, noored ja vanad.

8. Kultuur saab Paelava vabaõhulava ning tervisesport paremad võimalused

Arendame Murastes asuva paeplatsi Harku valla kultuuri- ja harrastusspordiürituste läbiviimise paigaks ning parendame tervisespordi taristut kõikjal vallas.

Loome võimaluse tuua koduvalda senisest enam kultuuriüritusi ja arendada sportimisvõimalusi.

9. Rajame Harku valda eakate sotsiaalmaja

Loome eakatele paindlikumad võimalused sotsiaalteenuste tarbimiseks koduvallas.

Eakad saavad enam tuge oma kodus elamise jätkamiseks, aga ka soodsamad tingimused selleks, et neil oleks võimalik elada koduvalla hooldekodus.

10. Valgustatud liikumisteed külade ja valla piirkondade vahel

Rajame valla piirkondi ühendavad kergliiklusteed. Ehitame külade ja asulate peatänavatel välja kõnniteed, et parandada inimeste võimalusi liikumiseks ning ühistranspordi kasutamiseks.

Kergliiklusteede võrgustik loob turvalisema keskkonna, et liikuda kooliteel ja valla kantide vahel, ning soodustab tervisesporti.

11. Mugav ja kättesaadav ühistransport

Ajakohastame ühistranspordi liinivõrgu ja viime selle vastavusse elanike tegelike vajadustega. 

Töötame Harku valla ja Tallinna ning Harjumaa ühistranspordivõrgu osalise ühendamise nimel. Soodustame sõidujagamise majanduse arengut. Lisame avalikku ruumi rattaparklad.

12. Rohepööre on ainus edasiviiv mõtteviis

Aitame aktiivselt kaasa rohepöörde elluviimisele. Vallavalitsus näitab eeskuju ja aitab suurendada teadlikkust selle osas, kuidas tegutsemisel rohkem keskkonnaga arvestada.

Tegeleme keskkonnahoidlikele hangetele üleminekuga ja suurendame nende hulka. Uute hoonete ja rajatiste püstitamisel arvestame keskkonnaga ning kasutame taastuvaid energiaallikaid. Harku valla jäätmehooldus hakkab toimima korrektselt ning eeskujulikult – täidame oma osa Eesti ringlussevõtu eesmärgist. Näeme vajadust valla kliima- ja energiakava koostamise järele.

Loe pikemat valimisporgrammi