Rae vald

reform.ee
Menüü

REFORMIERAKONNA RAE PIIRKONNA PLAAN kuni 2025 

Rae vald on kodu rohkem kui 21 000 inimesele ja elanike arv kasvab. Reformierakonna eesmärk on jätkuvalt paremaks muuta valla pakutavaid teenuseid, et Rae vallas oleks hea elukeskkond ja elanikud õnnelikud – et Rae vallas oleks hea elukvaliteet. 

Põhisõnumid

KINDLUSTAME igale lapsele võimaluse kvaliteetseks kodulähedaseks alus- ja põhihariduseks;
RAJAME hariduslike erivajadustega lastele õppe- ja kompetentsikeskuse;
AITAME KAASA riigigümnaasiumi loomisele Jüris ja LOOME kutsehariduse saamise võimaluse koostöös tegutseva kutsekooliga;
TOETAME Peetri ja Jüri perearstikeskuseid ning teenuse pakkumist Vaidas ja Lagedil;
ARENDAME edasi Peetri parki ja Jüri keskväljakut, loome Lagedile ja Vaidasse puhkealad;
ARENDAME ühistransporti, tagame õpilastranspordi toimimise, võtame kasutusele innovatiivseid lahendusi, soodustame jalgsi liikumist ning ratta-kergliikuriga sõitmist;
SOOSIME laste saamist ja kasvatamist: jätkame sünnitoetuse maksmise, pere teise lapse lasteaia kohatasu soodustusega ning alates kolmandast lapsest kohatasu katmist valla eelarvest täies ulatuses;
LOOME Rae valla korrakaitseüksuse keskkonna ja avaliku ruumi heakorra rikkumiste ning avaliku korra jälgimiseks;
SOODUSTAME sportlikke eluviise, hooldame olemasolevaid terviseradasid ja rajame uusi, ehitame täismõõtmetes staadioni Jürisse, rakendame tööle sisejalgpallihalli Kindluse kooli, jätkame Rae valla mängudega;
TOOME kultuuri koju kätte! Rae kultuurikeskus tegutseb igas valla alevikus ja külas;
RAJAME ja RENOVEERIME teid, ehitame uusi kergliiklusteid, toetame ülikiire ja operaatorineutraalse võrgu rajamist, arendame e-Rae valda;
PANUSTAME igal aastal 30 000 eurot kogukonna nimetatud projekti läbi kaasava eelarve.

HARITUD KODUVALD

Tagame igale lapsele kodulähedase lasteaia- või hoiukoha ning koolikoha.

Selleks:

RAJAME hariduslike erivajadustega lastele õppe- ja kompetentsikeskuse;
RAJAME Peetri kanti Uuesallu uue lasteaia;
KÄIVITAME Kindluse põhikooli III kooliastme;
OSALEME Jürisse riigigümnaasiumi rajamises ja valla haridusvõrguga sidumises;
VIIME ELLU noorsoo ja haridusvõrgu arengukava;
TASUME laste õiguse eest sõita bussiga maakonna avalikel liinidel;
OSTAME koolidesse uut spordivarustust: suusad, uisud jmt;
VÕIMALDAME kõigile valla koolide õpilastele ujumisõppe;
JÄTKAME ranitsatoetuse maksmist;
JÄTKAME lasteaia- ja kooliõpetajate ning tugipersonali iga-aastase palgatõusuga, et tagada motiveeriv töötasu;
JÄTKAME õpetajatele 100-eurose lisatasu maksmist, et tagada konkurentsivõimeline töötasu; TAGAME igale õpetajale mentori;
LOOME koostöös kutsekoolide ja valla ettevõtjatega kutseõppe võimalused vallas;
SUUNAME haridusasutusi ja kohalikke ettevõtjaid paremale koostööle;
MAKSAME vallaelanikust kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumilõpetajale rahalist toetust;
PLANEERIME uue kooli Peetri kanti Rae külla.

LAPSESÕBRALIK KODUVALD

Jätkame sünnitoetuse maksmist ning soosime laste saamist ja kasvatamist.

Selleks:

JÄTKAME beebiteki ja nimelise hõbelusika kinkimise traditsiooni;
JÄTKAME koduse mudilase toetuse maksmist kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni;
JÄTKAME hoiu- ja eralasteaiatoetuse maksmist;
SÄILITAME alates teisest lapsest lasteaia kohatasu soodustuse: pere teise lapse lasteaia kohatasu on pool esimese lapse omast ning alates kolmandast lapsest katab kohatasu vald.

NOORUSLIK KODUVALD

TÕSTAME noorte spordi- ja huvitegevustoetust kuni 225 euroni aastas, kolme ja enama lapsega peredele kuni 275 euroni aastas;
TUNNUSTAME parimaid õpilasi ja sportlasi rahaliste auhindadega;
JÄTKAME välisõppe stipendiumi maksmist Rae valla noortele;
TOETAME rahaliselt noorte omaalgatusprojekte;
JÄTKAME Rae huvialakooli kaunite kunstide ja spordiosa tegevuse laiendamist ja VÕIMALDAME huvitegevust valla igast kandist pärit noortele;
EDENDAME noorte ja ettevõtjate koostööd, KORRALDAME õpilasmalevaid ja laagreid;
TOETAME noorte ettevõtlikkust, jätkame ettevõtluslaagri korraldamise ja projektipõhiste õpilasfirmadega;
ARENDAME noorte rahatarkust ja finantskirjaoskust;
TOETAME noortevolikogu tööd ja kaasame noored aktiivselt valla juhtimisse.

SPORTLIK KODUVALD 

JÄTKAME: 

RAJAME: 

OSALEME aktiivselt omavalitsuste suve- ja talimängudel;
TUNNUSTAME vallaelanikest sportlasi;
TOETAME Rae valla meistrivõistluste, sh koolidevaheliste võistluste toimumist;
KÄIVITAME pneumohalli treeninguteks ja võistlusteks;
LOOME Kindluse kooli parki terviseraja koostöös arendajaga.

KULTUURNE KODUVALD

TOETAME valla traditsiooniliste kultuuri- ja spordisündmuste korraldamist;
RAJAME kultuuri- ja vabaajakeskuse Peetrisse;
PLANEERIME Peetrisse keskuse ala ja kujundame sellest kvaliteetse asumikeskuse;
VÕIMALDAME Järveküla ja Kindluse kooli aulate kasutamise kultuurisündmuste korraldamiseks;
JÄTKAME Jüri keskväljaku arendamist;
TOETAME jätkuvalt Rae kultuurikeskuse tegevusi valla kultuurielu elavdamisel;
ARENDAME edasi Rae Kultuuri Platsi ja Vaskjala loomeresidentuuri;
LOOME avalikud raamatuvahetuspunktid Peetri parki ja Jüri keskväljakule;
TOETAME puhkpilliorkestri tegevust;
TOETAME Rae valla kultuurikollektiive;
TOETAME elanike ja kogukondade algatusi kultuuri- ja spordisündmuste korraldamisel;
TOETAME Rae valla koorilauljate, rahvatantsijate ja puhkpilliorkestri osalemist laulu- ja tantsupidudel, sh maksame juhendajatele töötasu;
PLANEERIME Rae külla külaplatsi kogukondlikuks kooskäimise kohaks;
RAJAME valla alevikesse koerte jalutusväljakud;
SUURENDAME Rae Valla Alevike ja Külavanemate Seltsi eelarvet MTÜ-de toetamise projektide tarbeks.

TERVE JA HOOLIV KODUVALD

TOETAME Peetri ja Jüri perearstikeskustes teenuste pakkumist;
AITAME tagada Vaidas ja Lagedil perearstiteenuse kättesaadavuse;
TÄIENDAME Rae sotsiaalkeskust perenõustamise teenustega;
PAKUME sotsiaalkeskuses eakatele ja erivajadustega inimestele päevahoiuteenuseid ning eakatele huviringe;
SUURENDAME tugiteenuste mahtu erivajadustega laste jaoks;
JÄTKAME sotsiaaltoetuste maksmist, sh eaka ja puudega inimese ravimi- ja/või hambaravitoetuse maksmist;
TAGAME sotsiaalteenuste kättesaadavuse kogu vallas;
RAJAME koostöös erasektoriga tänapäevase hooldekodu;
TAGAME paindliku sotsiaaltranspordisüsteemi toimimise erivajadustega inimeste jaoks;
KOOSTAME terviseprofiili ning laste ja perede heaoluprofiili ning viime vastavad tegevused ellu;
PÖÖRAME rohkem tähelepanu ennetustegevusele, mis kaitseks perede heaolu;
NÕUAME uute kortermajade ehitamisel ligipääsu loomist erivajadustega inimeste jaoks (sh esimesest korrusest kõrgemale);
RAHASTAME eluruumide kohandamise projekti, et toetada inimesi, kes vajavad haiguse või õnnetuse tagajärjel kodu kohandamist;
RAHASTAME Rae valla õpilaste rongisõitu Lagedilt pealinna;
TOETAME kogukonnasauna initsiatiivi.

KORRAS TEEDE JA TEHNOVÕRKUDEGA KODUVALD

JÄTKAME kruusateede mustkattega katmist;
AITAME KAASA moodsate liikumisvahendite turvalisele kasutuselevõtmisele;
AITAME kaasa ettevõtjate uudsete teenuste pakkumisele (toidukapid, pakiautomaadid, CityBee, Bolt, Tuul jmt).

REKONSTRUEERIME ja RAJAME 

Jüri kant: 

Peetri kant: 

Lagedi kant: 

Vaida kant: 

JÄTKAME kergliiklusteede planeerimist ja ehitamist: 

TOETAME poolikute ja lõpetamata arendusalade elanike teede ning valgustuse murekohtade lahendamist koostöös piirkonna elanikega.
SEISAME selle eest, et riik rajaks müratõkked Tallinna-Tartu maantee äärde Peetri Selveri juurest kuni Assakuni, samuti Rail Balticu ja Tallinna väikese ringtee ehitusel, et tõsta piirkonna elanike elukvaliteeti.
ARENDAME keskkonnasäästlikke liikumisviise.

ÜHENDATUD KODUVALD

TOETAME riigi ja EL-i rahast trammiliini rajamist Tallinnast Assakule ja seejärel Jürisse;
LOOME koostöös võrguettevõtetega ülikiire ja operaatorineutraalse internetivõrguga liitumise võimalused üle valla. Uutel arendusaladel peab võrgu olemasolu olema uus normaalsus;
LOOME peamistesse transpordisõlmedesse ja kõikidesse valla kantidesse uuenduslikud ratta- ja tõukerattaparklad;
TOETAME Rae küla – Järveküla käigutunneli rajamist koostöös transpordiametiga;
JÄTKAME tervikliku kergliiklusteede võrgu arendamist;
VÕIMALDAME mugavamat „Pargi ja sõida“ süsteemi, et ühistransporti kasutada;
TOETAME Rae valla tiheasustusalade katmist uuendusliku liikumisvahendite võrgustikuga;
LOOME uuendusliku elektriautode laadimisvõrgu;
TOETAME Rail Balticu ehitamist, arvestades vallaelanike huvidega;
SEISAME selle eest, et raudteetrassi äärde rajataks sobivad müratõkked;
TOETAME Tallinna väikese ringtee rajamist;
SOODUSTAME õpilaste kooliskäimist jalgsi, jalgratta ja kergliikuriga;
PLANEERIME koostöös Tallinnaga ühtse ühissõidukisüsteemi.

KORRAS JA ROHELINE KODUVALD 

Rae vallas on ruumilise arengu sihikindla suunamisega saavutatud tasakaalustatud ruumistruktuur, milles lõunaosa miljööväärtuslikud ja hajaasustuse alad tasakaalustavad valla põhjaosa linnastuvat keskkonda. 

KOOSTAME valla hoonete energia- ja kliimaauditi, rakendame rohetehnoloogiat, taaskasutust, ringmajandust, soodustame permakultuuri;
SEISAME parema avaliku ruumi eest, PÖÖRAME enam tähelepanu planeerimisele, haljastusele, hooldusele jne;
JÄTKAME valla tähtpäevadel avaliku ruumi kaunistamist kõikides valla kantides; OTSIME VÕIMALUSI putukaväilade ja lilleniitude rajamiseks;
ROHELISEM Rae vald: korraldame koduaedade liigirikkuse konkursi, analoogiliselt kauni koiduaia konkursiga;
ALUSTAME Kindluse pargi rajamist koostöös arendajaga;
TEEME teoks Ülemiste järve promenaadi;
TOETAME kogukonnaaedade loomist kortermajade juurde;
PLANEERIME uute tööstus- ja tootmisalade ja elamualade vahele rohevööndi ning tagame selle rajamise;
RAJAME koos elanike ja ettevõtjatega olemasolevate tööstus- ja tootmisalade ja elamualade vahele rohevööndi;
KORRASTAME liigiti kogutavate jäätmete konteinerivõrgustiku;
LOOME Peetri kanti uue jäätmejaama;
JÄTKAME kergliiklusteede võrgustiku loomist koostöös naaberomavalitsuste ja transpordiametiga;
LOOME peamistesse transpordisõlmedesse ja kõikidesse valla kantidesse uuenduslikud ratta- ja tõukerattaparklad, võimaldades „Pargi ja sõida“ süsteemi abil mugavamalt kasutada valda läbivat ühistransporti;
TOETAME uuenduslike liikumisvahendite kasutusvõimalusi Rae vallas;
LOOME läbipaistva ja arusaadava asendusistutuse süsteemi arendajatele, et uued puud tuleks kogukonda;
KOOSTAME alevike/keskuste haljastusplaanid ja näeme ette vahendid nende elluviimiseks;
JÄTKAME ohtlike jäätmete kogumisringidega ning taastame haljastusjäätmete äraveo;
TAGAME tiheasustusalades korrektse avaliku ruumi heakorra ja haljastuse, sh niitmise;
SOODUSTAME koduomanike jaoks regulaarselt tekkivate bioloogilise jäätmete kogumist;
HOIAME mänguväljakud heas korras ja uuendame neid koostöös elanikega.

AVATUD KODUVALD

ARENDAME edasi valla e-teenuseid;
PAKUME avatud ja sõbralikku vallajuhtimist, majandame heaperemehelikult ja kvaliteetselt;
JAGAME pidevalt vallas toimuva kohta infot veebilehel ja sotsiaalmeedias, regulaarselt portaalis Rae Sõnumid ja paberväljaandes;
VÕTAME EESMÄRGI vastata igale kirjalikule pöördumisele senise 30 päeva asemel hiljemalt 15 päeva jooksul;
ARENDAME valla veebilehel olevat sõnumivahetuskanalit, et infot kiiremini ja asjakohasemalt vahetada;
KAASAME kantide MTÜ-d/seltsingud valla arengu ja eelarve planeerimisse;
KOOSTAME kaasava juhtimise tegevuskava;
JUHIME valda motiveeritult ja eesmärgistatult, põhinedes osalusdemokraatial, ja valdkondadevaheline tegevus on koordineeritud.

TURVALINE KODUVALD 

RAKENDAME tiheasustuses sõidukite liikumiskiirust piiravaid meetmeid selliselt, et toimiks turvaline liikumine lubatud sõidukiirusega;
TÄHISTAME ühtemoodi kõik teekünnised, et sõidukite liikumine oleks võimalikult sujuv ja säästev;
KANNAME HOOLT, et uute elamualade planeerimisel kasutatakse turvalise elukeskkonna planeerimise põhimõtteid;
TOETAME naabrivalveliikumist ja abipolitseinike tegevust;
ABISTAME valvekaamerate paigaldamisel olulisematesse kohtadesse ja põhilistele liikumisteedele turvalisuse tagamiseks. Valvekaamerad on politsei tööriist;
TAGAME kriisiplaani ajakohasuse ja treenime regulaarselt;
SUURENDAME järelevalvet heakorra, parkimise jmt teemadel;
RAKENDAME järelevalveõigusega ametnikke heakorra, parkimise jmt järelevalves;
LOOME Rae valla korrakaitseüksuse keskkonna ja avaliku ruumi heakorra rikkumiste ning avaliku korra jälgimiseks, kaasame võimalusel vabatahtlikke.

VÄÄRIKAS KODUVALD 

LOOME koostöös Tallinnaga eakate Aktiivsuskonto;
TOETAME elukestvat õpet loengute, kohtumisõhtute ja seltsitegevuse kaudu väärikate ülikooli vormis;
VÕIMALDAME üle 70-aastastel soodustingimustel käia ujulas ja jõusaalis;
JÄTKAME traditsiooniliste ettevõtmiste toetamist: Memme-Taadi Klubi, jõulupidu, tervisevõimlemine;
JÄTKAME eakate tähtpäevatoetuse maksmist;
TUNNUSTAME pikaajalist kooselu, märkame abieluaastapäevi alates kuldpulmadest;
TAGAME sotsiaalteenused, sh kodu- ja üldhooldusteenused, sotsiaaltranspordi-, turvakodu-, varjupaiga-, tugiisikuteenused jpt;
PARANDAME hooldekoduteenuse kvaliteeti ja RAJAME koos erasektoriga uue hooldekodu;
JÄTKAME matusetoetuse maksmist.

Paremini hoitud kodukant

PEETRI piirkond 

(Peetri, Assaku, Uuesalu, Järveküla): 

JÜRI piirkond 

VAIDA piirkond 

LAGEDI piirkond