Kambja vald

reform.ee
Menüü

Kambja valla inimesed ootavad muutusi!

Pärast haldusreformi on Kambja vald kasvanud Tartumaa üheks suurimaks omavalitsuseks, kuid muutusi ootavad vallaelanikud ka valla juhtimises, kommunikatsioonis ning teenustes vallaelanikele. Reformierakond Kambja vallas on muutunud ning läheb valimistele vastu uuenenud meeskonna ning uue vallavanema kandidaadiga, et vastata elanike ootustele. Meiega on liitunud palju uusi ning aktiivseid Kambja valla inimesi, treeneritest ettevõtjate ja haridusjuhtideni, sotsiaaltöötajatest põllumeeste ja loomaarstideni. Reformierakonna uuenenud nimekirjas olevate inimeste ühine eesmärk on muuta Kambja valla juhtimine avatuks ja läbipaistvaks, kus otsuste vastuvõtmisse kaasataks rohkem vallaelanikke.

Illari Lään

Meie eesmärk on paremini hoitud Kambja vald!

Illari Lään

Näeme Kambja valla juhtimises kolme suurt valdkonda, mis vajavad põhimõtteliselt uut arengut, et inimeste rahulolu vallas toimuvaga taas tõusuteele viia. Seekordsetel valimistel on meie fookuses parandada Kambja vallas:

Statistikaameti poolt 2020. aastal läbiviidud uuringus hinnati Eesti elanike rahulolu kohalike omavalitsuste poolt pakutavate teenustega. Tartu ümbruse valdadest asub Kambja vald uuringu tulemuste järgi viimasel kohal. Sama tõsiasja kinnitas ka rahuloluküsitlus, mille Kambja vallavalitsus vähem kui aasta tagasi meie elanike seas läbi viis:

a) 60% elanikest olid rahulolematud info kättesaadavusega valla teenuste kohta;

b) 55% pidas vallaga asjaajamist keeruliseks;

c) 60% olid rahulolematud valla probleemide lahendamise kiirusega.

Paljud valla poolt pakutavad teenused on võimalik ümber kohandada ning kaasajastada e-lahenduste abil, mis lihtsustaks ja kiirendaks vallaelanikel soovitud teenuste kasutamist ning annaks teenuste arendamisel ka väärtuslikku tagasisidet.

Kevadel 2021 ootas Kambja vallas lasteaiakohti üle 400 lapse. Sama kriitiline on vallas koolikohtade nappus. Nii lasteaia- kui ka koolikohtade puudust suurendab aga paralleelselt toimuv aktiivne elamuehitus meie vallas. Reformierakonna strateegiline eesmärk on leida tasakaal elamuehituse ning valla poolt pakutavate teenuste, sh sotsiaalse taristu ja sportimisvõimaluste arendamise vahel. 

Elamuarenduse puhul on samavõrd oluline tagada otsuste läbipaistvus ja laiem kandepind ning viia detailplaneeringu algatamine taas vallavolikokku. Uuenduste elluviimiseks on muutunud Reformierakonnal järgnevaks neljaks aastaks selged eesmärgid ning konkreetne tegevuskava, mille tulemuseks on paremini hoitud Kambja vald.

Juhtimine:

 1. Valla läbipaistvaks juhtimiseks loome korrektse juhtimisstruktuuri igas valdkonnas ning rakendame avatud juhtimise põhimõtteid.
 2. Viime regulaarselt läbi elanike rahuloluküsitlusi valla teenuste osas ning kaasame elanikke üldplaneeringu, arengukava ja teistesse valla arengut puudutavatesse aruteludesse.
 3. Kaasajastame valla infokanalid ja e-teenused.

Ehitus, taristu, arendustegevused:

 1. Viime detailplaneeringute algatamise tagasi volikogu pädevusse. Kaasame arendajad sotsiaalse taristu arendamisse.
 2. Elamuarendustes arvestame senisest enam keskkonnamõjude analüüsidega.
 3. Koostame ühtse taristu arenduskava. Rajame juurde kergliiklusteid ning toome Kambja valda rattaringluse.
 4. Suuremate asulate sõiduteed saavad tolmuvabaks.

Elukeskkond, tervishoid, sotsiaalvaldkond:

 1. Loome õiglase sotsiaaltoetuste kava, lähtudes seejuures nii eakate kui ka perede vajadustest. Suurendame huvitegevuse võimalusi kõikidele vanusegruppidele.
 2. Rajame Kambja valda tervisekeskuse, mis pakub nii esimese astme arstiabi, taastusravi võimalusi kui ka väikeloomakliiniku teenuseid.
 3. Rajame Kambja suurematesse keskustesse koerte jalutuspargid ning teeme süsteemset koostööd Tartu loomade varjupaigaga.

Haridus:

 1. Läbi tervikliku hariduse juhtimise tagame valdkonna laiapõhjalisema arengu.
 2. Ehitame uue lasteaia Räni piirkonda ning rajame Tõrvandisse uue põhikooli.
 3. Arendame Kammeri koolist erivajadustega laste hinnatud õppe-ja tugiteenuste keskuse, mis toetab Kambja valla kaasava hariduse rakendamise kava ning teeb mitmekülgset koostööd teiste omavalitsustega.

Sport, kultuur, noorsootöö:

 1. Loome juurde rohkelt uusi spordi- ja mänguväljakuid ning rajame Tõrvandisse uue multifunktsionaalse spordihoone.
 2. Viime Kambja valla spordi- ja kultuuritegevused ühtse juhtimise alla.
 3. Osaleme Tartu Kultuuripealinn 2024 projektis, et Kambja kultuurielu hoogustada.